Βρίσκεστε εδώ: Το Υπουργείο Προκηρύξεις–Διαγωνισμοί

Προκήρυξη θέσης Αντιπροέδρου του Κοινοτικού Γραφείου Φυτικών Ποικιλιών

Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή αιτήσεων : 29 Σεπτεμβρίου 2016, στις 12:00 το μεσημέρι ώρα Βρυξελλών

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 3454/Χ.Μ/2016 Ηλεκτρονικού Ανοικτού διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών καθαρισμού κτιρίων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 23/08/2016
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών:  29/8/2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ2/2016 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την πρόσληψη, συνολικά είκοσι (20) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των Τμημάτων των Διευθύνσεων Κτηνιατρικών Κέντρων Αθηνών και Θεσσαλονίκης για την εφαρμογή του Προγράμματος Εκρίζωση της Βρουκέλλωσης (μελιταίος πυρετός) 2016

Ημερομηνία έναρξης υποβολής των αιτήσεων: 24/06/2016
Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 04/07/2016

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των Τμημάτων των Διευθύνσεων Κτηνιατρικών Κέντρων Αθηνών και Θεσσαλονίκης για την εφαρμογή του Προγράμματος Εκρίζωση της Βρουκέλλωσης (μελιταίος πυρετός) 2016

Κατά των πινάκων αυτών επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά), η οποία αρχίζει την 21-07-2016 και λήγει την 01-08-2016. Η ένσταση κατατίθεται ή αποστέλλεται με συστημένη επιστολή απευθείας στο ΑΣΕΠ (Πουλίου 6, Αθήνα, Τ.Θ. 14307, Τ.Κ. 11510) και, για να εξεταστεί, πρέπει να συνοδεύεται από αποδεικτικό καταβολής παραβόλου πενήντα ευρώ (50 €) που έχει εκδοθεί μέσω της εφαρμογής του ηλεκτρονικού παραβόλου (e – παράβολο), βλ. λογότυπο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ»στο διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ ( www.asep.gr ), είτε από Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.). Ο υποψήφιος πρέπει να αναγράψει τον κωδικό/αριθμό του παραβόλου στην ένσταση και να καταβάλει το αντίτιμο του ηλεκτρονικού παραβόλου μέχρι τη λήξη προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ1/2016 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ενός (1) ατόμου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών  του Τμήματος Γεωργικών Εφαρμογών και Αναλύσεων Λιπασμάτων Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου που εδρεύει στο Ξυλόκαστρο

Ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων : Τετάρτη 25 Μαϊου 2016
Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων    :  Παρασκευή 03 Ιουνίου 2016
 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
 

Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών στο πλαίσιο υλοποίησης των εργαστηριακών ελέγχων των δικαιούχων της Δράσης 2.1 «Προστασία των ευαίσθητων στα νιτρικά περιοχών» του Γεωργοπεριβαλλοντικού μέτρου 2.1.4 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2007-2013 του Τμήματος Γεωργικών Εφαρμογών και Αναλύσεων Λιπασμάτων Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου (Ξυλόκαστρο)

Κατά των πινάκων αυτών επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης που αρχίζει  17/06/2016 και λήγει 27/06/2016

Περισσότερα Άρθρα...

 1. Πρόσκληση για πρακτική άσκηση διάρκειας 6μηνών του Κοινοτικού Γραφείου Φυτικών Ποικιλιών (CPVO)
 2. Διακήρυξη 3450/Χ.Δ./2016 Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού, μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., για την "Ανάθεση εργασιών υλοποίησης του Προγράμματος περισυλλογής και διαχείρισης νεκρών βοοειδών, αιγών και προβάτων, στις Περιφέρειες της Ηπειρωτικής Ελλάδας
 3. Προκήρυξη διαγωνισμού της ΚΩΖΑΤ ΑΒΕΕ για την επιλογή οργανισμού/ων εκτέλεσης του Προγράμματος «Ενέργειες ενημέρωσης και προώθησης κονσερβοποιημένων κηπευτικών προϊόντων σε τρίτες χώρες και συγκεκριμένα στις Η.Π.Α. και την Αυστραλία»
 4. Προκήρυξη διαγωνισμού του Αγροτικού Συνεταιρισμού Νάουσας για την επιλογή οργανισμού/ων εκτέλεσης του Προγράμματος «Προώθηση φρέσκων φρούτων ΠΟΠ (ροδάκινο ΝΑΟΥΣΑΣ-Κεράσι Τραγανό Ροδοχωρίου, Μήλα Ζαγοράς Πηλίου) σε τρίτες χώρες
 5. Προκήρυξη διαγωνισμού του Δικτύου Ελληνικών Κονσερβοποιείων Φρούτων «Δ.ΕΛ.ΚΟ.Φ. Α.Ε.» για την επιλογή οργανισμού/ων εκτέλεσης του Προγράμματος “Have a peachy day!” που αφορά την προώθηση κομπόστας ροδάκινου
 6. Προκήρυξη διαγωνισμού της Παναιγιαλείου Ένωσης Συνεταιρισμών Αγροτική Εταιρική Σύμπραξη (Α.Ε.Σ) για την επιλογή οργανισμού/ων εκτέλεσης του Προγράμματος “EUROPEAN CURRANTS”, «Πρόγραμμα ενημέρωσης και προώθησης ευρωπαϊκής σταφίδας»
 7. Προκήρυξη διαγωνισμού του Α.Σ.Ο.Π Αγίου Αθανασίου Δράμας για την επιλογή οργανισμού/ων εκτέλεσης του Προγράμματος «Ενημέρωση και Προώθηση νωπών και μεταποιημένων προϊόντων από Ρόδι στην Ελλάδα και την Γερμανία»
 8. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 1154/24946/26-02-2016: "Διακήρυξη Διεθνή ανοικτού διαγωνισμού για την ανάδειξη φορέα εκτέλεσης του σχεδίου προώθησης της κατανάλωσης οπωροκηπευτικών στα σχολεία και φορέα εκτέλεσης των συνοδευτικών μέτρων για το σχολικό έτος 2015-2016
 9. Προκήρυξη διαγωνισμού της ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Α.Ε για την επιλογή Φορέα ή Φορέων Υλοποίησης Δράσεων για το πρόγραμμα «Great Flavors Προώθηση & ενημέρωση προϊόντων ΠΟΠ & ΠΓΕ σε τρίτες χώρες (Η.Π.Α., Η.Α.Ε. & Κουβέιτ)»
 10. Προκήρυξη διαγωνισμού της Ένωση Μαστιχοπαραγωγών Χίου για την επιλογή Φορέα ή Φορέων Υλοποίησης Δράσεων για το πρόγραμμα “EUROPEAN PDO RODUCTS, Precious Drops” σε τρίτες χώρες και συγκεκριμένα στις Η.Π.Α, στην Ιαπωνία και στη Ν.Κορέα
 11. Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Δημόσιου Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών φύλαξης- ασφάλειας εννέα (9) κτηρίων στα οποία στεγάζονται κεντρικές υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
 12. Προκήρυξη δύο κενών θέσεων για δύο Αναπληρωτές Διευθυντές του Διεθνούς Συμβουλίου Ελαιοκομίας
 13. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 3444/Χ.Δ/2015 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 (συμπεριλαμβάνονται τα παραρτήματα Α,Β,Γ&Δ)
 14. Διενέργεια διαγωνισμού με απευθείας διαπραγμάτευση, εργαστηριακών αναλύσεων γενετικά τροποποιημένων οργανισμών σε ζωοτροφές, για τις ανάγκες της Δ/νσης Διατροφής Ζώων, Ζωοτροφών & Βοσκοτόπων
 15. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 3443/Γ.Φ/2015 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Εμβολίων-δολωμάτων για το πρόγραμμα του έτους 2015 για τις ανάγκες της Δ/νσης Υγείας των Ζώων του ΥΠΑΠΕΝ