Βρίσκεστε εδώ: Το Υπουργείο Προκηρύξεις–Διαγωνισμοί

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 3 /2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ στο ΠΕΓΕΑΛ Κεντρικής Μακεδονίας

Έναρξη Υποβολής αιτήσεων:  26/07/2013
Λήξη Υποβολής αιτήσεων:      05/08/2013

 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

103.ΠΕ ΧΗΜΙΚΩΝ
      ΠΕ ΧΗΜΙΚΩΝ - ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΟΙ
104.ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ
      ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ - ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΟΙ
105.ΤΕ  ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ
      ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ - ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΟΙ

Κατά των πινάκων αυτών επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους, ήτοι από Παρασκευή 11 Οκτωβρίου 2013 έως και 20 Οκτωβρίου 2013. Η αίτηση κατατίθεται ή αποστέλλεται με συστημένη αποστολή στο ΑΣΕΠ

 

 

 

 

Ανακοίνωση υπ'αριθ. ΣΟΧ 1/2013 για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,στο Κτηνιατρικό Εργαστήριο Λάρισας.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από 19-7-2013 έως και 29-7-2013. 

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Απόφαση αριθμ. 1233/12-06-2013  για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

Οι πίνακες αναρτήθηκαν στην υπηρεσία μας 02-08-2013, οπότε το δεκαήμερο των ενστάσεων ξεκινάει απο την επομένη της ανάρτησης 

 

Περισσότερα Άρθρα...

 1. Ανακοίνωση υπ' αριθμ. ΣΟΧ.01/2013 με αριθμ.πρωτ.386 για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου για το Κτηνιατρικό Εργαστήριο Κομοτηνής
 2. Ανακοίνωση υπ' αριθμ. ΣΟΧ.01/2013 με αριθμ.πρωτ.1123 για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου για το Κτηνιατρικό Εργαστήριο Χανίων
 3. Διακήρυξη αριθμ.3419/Γ.Φ/2013 ανοικτού διαγωνισμού για την Προμήθεια 1.800.000 δόσεων κτηνιατρικού εμβολίου REV-1 και 10.000 δόσεων εμβολίου RB51
 4. Διακήρυξη Διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού για την ανάδειξη φορέα εκτέλεσης του κοινοτικού προγράμματος 2013 δωρεάν διανομή εξαιρετικού παρθένου ελαιολάδου
 5. Διακηρύξεις Διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού για την ανάδειξη φορέα ή φορέων υλοποίησης του κοινοτικού προγράμματος δωρεάν διανομής τυριών ΠΟΠ
 6. Διακηρύξεις Διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού για την ανάδειξη φορέα ή φορέων υλοποίησης του κοινοτικού προγράμματος δωρεάν διανομής Δημητριακών
 7. Ανακοίνωση Διενέργειας Διαπραγματεύσεων αριθμ.3418/ΧΜ/2013
 8. Ανακοίνωση υπ' αριθμ. ΣΟΧ.1/2013 με αριθμ.πρωτ.1474/50334 για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων.
 9. Ανακοίνωση πρόσληψης αριθ.1091/22-4-2013 του Κτηνιατρικού εργαστηρίου Ιωαννίνων
 10. Ανακοίνωση Διενέργειας Διαπραγματεύσεων αριθμ.3417/ΧΜ/2013
 11. Διακήρυξη υπ'αριθμ. 3416/Χ.Δ./2013 για την ανάθεση εργασιών μεταφοράς (εξοπλισμού & υλικών) των Υπηρεσιών του ΥΠΑΑΤ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΤΩΝ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΑΥΤΟ ΦΟΡΕΩΝ
 12. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κατάρτιση του Πίνακα Αξιολογητών των Μέτρων του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας 2007-2013
 13. Διακήρυξη υπ'αριθμ.3414/Θ.Ζ/2012 ανοικτού διαγωνισμού για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας.