Βρίσκεστε εδώ: Το Υπουργείο Προκηρύξεις–Διαγωνισμοί

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ2/2014 για πρόσληψη τριών (3) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την εφαρμογή του Κοινοτικού Προγράμματος Επιτήρησης της Λύσσας από το ΚΚΙ Αθηνών - Ινστιτούτο Λοιμωδών και Παρασιτικών Νοσημάτων Αθηνών - Τμήμα Ιολογίας

Ημερομηνία  υποβολής αιτήσεων: Πέμπτη 03/04/2014 
Ημερομηνία λήξης παραλαβής αιτήσεων: Δευτέρα 14/04/2014
 

  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Πρόσληψης τριών (3) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την εφαρμογή του Κοινοτικού Προγράμματος Επιτήρησης της Λύσσας από το ΚΚΙ Αθηνών - Ινστιτούτο Λοιμωδών και Παρασιτικών Νοσημάτων Αθηνών - Τμήμα Ιολογίας

Πίνακες Κατάταξης & Βαθμολογίας υποψηφίων 

 

Κατά των πινάκων αυτών επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) η οποία αρχίζει απο την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους, ήτοι από το Σάββατο 03/05/2014 έως και Δευτέρα 12/05/2014.
Η αίτηση κατατίθεται ή αποστέλλεται με συστημένη επιστολή στο ΑΣΕΠ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 01/2014 για πρόσληψη δύο (2) Κτηνιάτρων ΠΕ με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων από Παρασκευή 7 Μαρτίου 2014 έως και Δευτέρα 17 Μαρτίου 2014

 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη εποχικών αναγκών της Διεύθυνσης Υγείας των Ζώων (Κ.Υ.) του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Πίνακες Κατάταξης & Βαθμολογίας υποψηφίων

 

Κατά των πινάκων αυτών επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) η οποία αρχίζει απο την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους, ήτοι από την Παρασκευή 11/04/2014 έως και Τρίτη 22/04/2014.
Η αίτηση κατατίθεται ή αποστέλλεται με συστημένη επιστολή στο ΑΣΕΠ.

 

Ανακοίνωση υπ΄ αριθμ. ΣΟΧ 5/2013 για πρόσληψη ενός -1- ΠΕ Χημικού  με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο ΠΕΓΕΑΛ Ξυλοκάστρου 

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων από Πέμπτη   23/01 /2014 έως και Δευτέρα 03/02/2014 

 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,για το ΠΕΓΕΑΛ Ξυλοκάστρου για την υλοποίηση των εργαστηριακών ελέγχων των δικαιούχων της Δράσης 2.1 «Προστασία των ευαίσθητων στα νιτρικά περιοχών» του Γεωργοπεριβαλλοντικού μέτρου 2.1.4. του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2007-2013

 Πίνακες Κατάταξης & Βαθμολογίας υποψηφίων

 
Κατά των πινάκων αυτών επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) η οποία αρχίζει απο την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους, ήτοι από την Παρασκευή 21/02/2014 έως και Τρίτη 04/03/2014.
Η αίτηση κατατίθεται ή αποστέλλεται με συστημένη επιστολή στο ΑΣΕΠ.

Περισσότερα Άρθρα...

 1. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ΄ αριθμ. ΣΟΧ 2/2013 για την σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ από το Κτηνιατρικό Εργαστήριο Τρίπολης
 2. Διακήρυξη αριθμ. 3423/Χ.Μ./2013 ανοικτού διαγωνισμού για την ανάθεση εργασιών καθαρισμού κτιρίων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων προϋπολογισθείσας δαπάνης 126.016,26 €
 3. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 04/2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
 4. Ανακοίνωση υπ΄ αριθμ. ΣΟΧ 2/2013 για την σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ το Κτηνιατρικό Εργαστήριο Χανίων
 5. Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή υπαλλήλων του ΥΠΑΑΤ και ΟΠΕΚΕΠΕ στην υλοποίηση με ίδια μέσα του έργου «ΠΙΛΟΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΤΗΣ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΓΗΣ ΚΑΙ ΚΑΛΥΨΗΣ ΓΗΣ»
 6. Διακήρυξη αριθμ. 001/ΑΓ/2013 ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για το έργο συντήρησης HARDWARE, SYSTEM SOFTWARE και ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
 7. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ στο Κέντρο Κτηνιατρικών Ιδρυμάτων Θεσσαλονίκης
 8. Περίληψη Προκήρυξης Σύμβασης Προσφορά Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου Ποιοτικού Ελέγχου του Έργου «Υπολειπόμενες εργασίες ολοκλήρωσης κατασκευής του φράγματος Κόρης Γεφύρι ν.Χίου »
 9. Διακήρυξη αριθμ. 3422/Χ.Δ/2013 ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για την προμήθεια αντιδραστηρίων για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Υγείας των Ζώων του ΥπΑΑΤ
 10. Ανακοίνωση υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
 11. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 3 /2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ στο ΠΕΓΕΑΛ Κεντρικής Μακεδονίας
 12. Πρόσκληση Διαπραγμάτευσης 3420/ΧΜ/2013 για την ανάθεση υπηρεσιών εναέριας διανομής δολωμάτων-εμβολίων για την από του στόματος ανοσοποίηση των αγρίων ζώων
 13. Πρόσκληση Διαπραγμάτευσης 3421/ΧΜ/2013 για την προμήθεια δολωμάτων-εμβολίων για την από του στόματος ανοσοποίηση των αγρίων ζώων
 14. Ανακοίνωση υπ'αριθ. ΣΟΧ 1/2013 για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,στο Κτηνιατρικό Εργαστήριο Λάρισας
 15. Ανακοίνωση υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ στο Κτηνιατρικό Εργαστήριο Ρόδου