Βρίσκεστε εδώ: Το Υπουργείο Προκηρύξεις–Διαγωνισμοί

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 02/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι (20) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των Διευθύνσεων Κτηνιατρικών Κέντρων Αθηνών και Θεσσαλονίκης για την εφαρμογή του Κοινοτικού Προγράμματος Εκρίζωση της Βρουκέλλωσης (μελιταίος πυρετός) 2015 

Ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων : Πέμπτη 02 Ιουλίου 2015
Ημερομηνία λήξης υποβολής  αιτήσεων   : Δευτέρα 13 Ιουλίου 2015

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, από την υπογραφή της σύμβασης και όχι πέραν της 31-12-2015, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των ιευθύνσεων Κτηνιατρικών Κέντρων Αθηνών και Θεσσαλονίκης για την εφαρμογή του Κοινοτικού Προγράμματος Εκρίζωση της Βρουκέλλωσης (μελιταίος πυρετός) 2015

Ανακοίνωση υπ' αριθμ. ΣΟΧ 01/ 2015 για την πρόσληψη  τριών (3) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη αναγκών στην εφαρμογή του Κοινοτικού Προγράμματος «Εκρίζωσης της Λύσσας»

Ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων : Πέμπτη 25 Ιουνίου 2015
Ημερομηνία λήξης υποβολής  αιτήσεων   : Δευτέρα 06 Ιουλίου 2015

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Απόφαση πρόσληψης ΣΟΧ 01/2015 «Εκρίζωσης της Λύσσας» απο ∆ιεύθυνση Κτηνιατρικού Κέντρου Αθηνών

Κατά των πινάκων αυτών επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησή τους, ήτοι από την Τρίτη 14/07/2015 έως και Πέμπτη 23/07/2015.
Η αίτηση κατατίθεται ή αποστέλλεται με συστημένη επιστολή στο ΑΣΕΠ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : «Κατασκευή Λιμνοδεξαμενής Ξεριά Αλμυρού Ν.Μαγνησίας».Mε προεκτιμώμενη αμοιβή 399.731,67 € (με ΦΠΑ)

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών :  09/12/2014 και ώρα 10:00 π.μ 
Απαιτούμενος χρόνος ισχύος προσφορών τουλάχιστον 150 ημέρες

Περισσότερα Άρθρα...

 1. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 3439/Γ.Φ/2015 Επαναπροκήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διεθνούς διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών εντοπισμού, χαρτογράφησης, και αποτύπωσης σε ναυτικούς χάρτες, των υποθαλάσσιων λιβαδιών ποσειδωνίας σε όλη την Ελληνική Επικράτεια
 2. Ανακοίνωση - Πρόσκληση για μετάταξη υπαλλήλων στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων
 3. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 3438/Γ.Φ/2014 Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διεθνούς διαγωνισμού και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια των κατωτέρω Αντιδραστηρίων, στα πλαίσια της υλοποίησης του προγράμματος «ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΤΟΥ ΖΩΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡ
 4. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 3436/Γ.Φ/2014 Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διεθνούς διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών εντοπισμού, χαρτογράφησης, και αποτύπωσης σε ναυτικούς χάρτες, των υποθαλάσσιων λιβαδιών ποσειδωνίας σε όλη την Ελληνική Επικράτεια, για της ανάγκες τη
 5. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 3435/Θ.Ζ/2014 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ Ηλεκτρονικός Ανοικτός Διεθνής διαγωνισμός με νέες τεχνικές προδιαγραφές και με την χρήση Ηλεκτρονικού Πλειστηριασμού για την προμήθεια Εμβολίων REV-1 & RB-51
 6. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Την πρόσληψη προσωπικού, διακοσίων εξήντα (260) ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών , για την Κεντρική Υπηρεσία και τις Περιφερειακές Διευθύνσεις του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.
 7. ΑΠΟΦΑΣΗ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. ιΓΔ/2014 με θέμα: Προκήρυξη πλήρωσης οριζόντιων θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης των Υπουργείων κατ΄εφαρμογή των διατάξεων του ΥΚ, όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του ν.4275/2014
 8. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 3434/Θ.Ζ/2014 Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διεθνούς διαγωνισμού και με την χρήση Ηλεκτρονικού Πλειστηριασμού για την προμήθεια εμβολίων REV-1 & RB-51
 9. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 3433/Χ.Δ/2014 Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διεθνούς διαγωνισμού σε ευρώ ελεύθερο, με κριτήριο κατακύρωσης τη ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ και τη χρήση Ηλεκτρονικού Πλειστηριασμού για την «Ανάθεση εργασιών ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΟΥ Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.
 10. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 3432/Θ.Ζ/2014 Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διεθνούς διαγωνισμού και με την χρήση Ηλεκτρονικού Πλειστηριασμού για την προμήθεια Αντιδραστηρίων Ταχείας Δοκιμής, Επιβεβαιωτικών Δοκιμών, Μοριακής Δοκιμής & Γονοτυπικής Ανάλυσης
 11. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 3431/Θ.Ζ/2014 Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διεθνούς διαγωνισμού και με την χρήση Ηλεκτρονικού Πλειστηριασμού για την προμήθεια Αντιδραστηρίων Καταρροϊκού πυρετού και Βρουκέλλωσης, πρόγραμμα του έτους 2014
 12. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 3430 /Γ.Φ/2014 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Εμβολίων-δολωμάτων 2014
 13. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 3429/Χ.Δ/2014 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ανάθεσης υπηρεσιών για την τήρηση, την ταμειακή διαχείριση και τη χρηματοδότηση του Ειδικού Λογαριασμού Εγγυήσεων Γεωργικών Προϊόντων (Ε.Λ.Ε.ΓΕ.Π.)
 14. Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Εκπόνηση σχεδίων Ερευνητικών και Αναπτυξιακών έργων Καινοτομίας» (ΑγροΕΤΑΚ)
 15. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 3428/Χ.Δ./2014 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την «Ανάθεση υπηρεσιών υλοποίησης του Εθνικού Προγράμματος δωρεάν διανομής Ρυζιού Parboiled σε απόρους της Χώρας», μέσω ΕΣΗΔΗΣ