ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 1154/24946/26-02-2016: "Διακήρυξη Διεθνή ανοικτού διαγωνισμού για την ανάδειξη φορέα εκτέλεσης του σχεδίου προώθησης της κατανάλωσης οπωροκηπευτικών στα σχολεία και φορέα εκτέλεσης των συνοδευτικών μέτρων για το σχολικό έτος 2015-2016"

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών :31/03/2016
Ημερομηνία λήξης υποβολής  προσφορών   :06/04/2016 και ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00