Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Δημόσιου Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών φύλαξης- ασφάλειας εννέα (9) κτηρίων στα οποία στεγάζονται κεντρικές υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 25/11/2015, ώρα 00:01
Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών:    01/12/2015, ώρα 15:00