ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 3444/Χ.Δ/2015 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015, για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Προστασίας των Ζώων, Φαρμάκων και Κτηνιατρικών Εφαρμογών, (συμπεριλαμβάνονται τα παραρτήματα Α,Β,Γ&Δ)

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών :23/10/ 2015
Ημερομηνία λήξης υποβολής  προσφορών   :29/10/2015 και ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00