ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 3/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών, στο πλαίσιο υλοποίηση των εργαστηριακών ελέγχων των δικαιούχων της Δράσης 2.1 «Προστασία των ευαίσθητων στα νιτρικά περιοχών» του Γεωργοπεριβαλλοντικού μέτρου 2.1.4. του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2007-2013

Ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων : Πέμπτη   16 Ιουλίου 2015
Ημερομηνία λήξης υποβολής  αιτήσεων   : Δευτέρα  27 Ιουλίου 2015

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, από την ημερομηνία της πρόσληψης και όχι πέραν της 31-12-2015, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών στο πλαίσιο υλοποίησης των εργαστηριακών ελέγχων των δικαιούχων της Δράσης 2.1 «Προστασία των ευαίσθητων στα νιτρικά περιοχών» του Γεωργοπεριβαλλοντικού μέτρου 2.1.4 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2007-2013 του Τμήματος Γεωργικών Εφαρμογών και Αναλύσεων Λιπασμάτων Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου (Ξυλόκαστρο)

Κατά των πινάκων αυτών επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησή τους, ήτοι από την Σάββατο 08/08/2015 έως και Δευτέρα 17/08/2015
Η αίτηση κατατίθεται ή αποστέλλεται με συστημένη επιστολή στο ΑΣΕΠ