Βρίσκεστε εδώ: Το Υπουργείο Προκηρύξεις–Διαγωνισμοί Ανακοίνωση υπ' αριθμ. ΣΟΧ 01/ 2015 για την πρόσληψη τριών (3) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη αναγκών στην εφαρμογή του Κοινοτικού Προγράμματος «Εκρίζωσης της Λύσσας»

Ανακοίνωση υπ' αριθμ. ΣΟΧ 01/ 2015 για την πρόσληψη  τριών (3) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη αναγκών στην εφαρμογή του Κοινοτικού Προγράμματος «Εκρίζωσης της Λύσσας»

Ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων : Πέμπτη 25 Ιουνίου 2015
Ημερομηνία λήξης υποβολής  αιτήσεων   : Δευτέρα 06 Ιουλίου 2015

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Απόφαση πρόσληψης ΣΟΧ 01/2015 «Εκρίζωσης της Λύσσας» απο ∆ιεύθυνση Κτηνιατρικού Κέντρου Αθηνών

Κατά των πινάκων αυτών επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησή τους, ήτοι από την Τρίτη 14/07/2015 έως και Πέμπτη 23/07/2015.
Η αίτηση κατατίθεται ή αποστέλλεται με συστημένη επιστολή στο ΑΣΕΠ