Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών :  07/07/2015 
Νέα Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών : 01/09/2015  Τρίτη και ώρα 15:00