ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 3438/Γ.Φ/2014 Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διεθνούς διαγωνισμού και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια των κατωτέρω Αντιδραστηρίων, στα πλαίσια της υλοποίησης του προγράμματος «ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΤΟΥ ΖΩΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ για το 2014» για τις ανάγκες της της Δ/νσης Υγείας των Ζώων του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών :  10/12/2014 
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών : 16/12/2014 Ημέρα Τρίτη και ώρα 17:00