ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 3425/Χ.Δ./2014 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ  ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  σε ευρώ ελεύθερο, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή και τη χρήση ηλεκτρονικού πλειστηριασμού για την «Ανάθεση υπηρεσιών υλοποίησης του Εθνικού Προγράμματος Δωρεάν διανομής Ρυζιού Parboiled σε απόρους της Χώρας»

 
Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών:  04/03/2014
Καταληκτική ημερομηνία προσφορών:  10/03/2014 και ώρα 11:00