Ανακοίνωση υπ΄ αριθμ. ΣΟΧ 5/2013 για πρόσληψη ενός -1- ΠΕ Χημικού  με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο ΠΕΓΕΑΛ Ξυλοκάστρου 

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων από Πέμπτη   23/01 /2014 έως και Δευτέρα 03/02/2014 

 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,για το ΠΕΓΕΑΛ Ξυλοκάστρου για την υλοποίηση των εργαστηριακών ελέγχων των δικαιούχων της Δράσης 2.1 «Προστασία των ευαίσθητων στα νιτρικά περιοχών» του Γεωργοπεριβαλλοντικού μέτρου 2.1.4. του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2007-2013

 Πίνακες Κατάταξης & Βαθμολογίας υποψηφίων

112. ΠΕ ΧΗΜΙΚΟΙ
112. ΠΕ ΧΗΜΙΚΟΙ-ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΟΙ
 
Κατά των πινάκων αυτών επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) η οποία αρχίζει απο την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους, ήτοι από την Παρασκευή 21/02/2014 έως και Τρίτη 04/03/2014.
Η αίτηση κατατίθεται ή αποστέλλεται με συστημένη επιστολή στο ΑΣΕΠ.