Ανακοίνωση υπ' αριθμ. ΣΟΧ.01/2013 με αριθμ.πρωτ.699 για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου για το Κτηνιατρικό Εργαστήριο Τρίπολης

Έναρξη υποβολής αιτήσεων: 08-06-2013
Λήξη υποβολής αιτήσεων    : 17-06-2013