Ανακοίνωση υπ' αριθμ. ΣΟΧ.1/2013 με αριθμ.πρωτ.1474/50334 για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων.

  Ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων 11/05/2013
  Ημερομηνία λήξης υποβολής                 20/05/2013
 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Απόφαση αριθμ. 1866/63348 για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου