Διακήρυξη υπ'αριθμ.3416/Χ.Δ./2013 για την ανάθεση εργασιών μεταφοράς (εξοπλισμού & υλικών) των Υπηρεσιών του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΤΩΝ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΑΥΤΟ ΦΟΡΕΩΝ, λόγω μετεγκατάστασης, στις νέες κτιριακές εγκαταστάσεις

Προθεσμία υποβολής των προσφορών έως και 10.04.2013 (ώρα 11:00 π.μ.)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ