ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα, 11 Ιουνίου 2015


ΟΜΙΛΙΑ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΒΑΓΓΕΛΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
ΣΤΗΝ ΕΔΡΑ ΤΟΥ ΕΦΕΤ

Η αναγκαία για την κυβέρνησή μας παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας, θα στηριχτεί στην ανάδειξη του αγροτοδιατροφικού μοντέλου ως κυρίαρχου εργαλείου, όπου τα στοιχεία της ποιότητας και της παράδοσης θα συνδυάζονται με αυτά της υγιεινής και ασφάλειας των παραγόμενων τροφίμων.

Σήμερα ο ΕΦΕΤ για την υπηρέτηση αυτών των στόχων συνεργάζεται και με άλλες αρμόδιες υπηρεσίες, τόσο του Υπουργείου, όσο και άλλων Υπουργείων και υπηρεσιών των Περιφερειών.
Όμως στο πλαίσιο αυτής της λειτουργίας εμφανίζονται πολλά προβλήματα που εστιάζονται κυρίως στην επικάλυψη αρμοδιοτήτων, στην πολυδιάσπαση των ελεγκτικών μηχανισμών και στην συνακόλουθη έλλειψη συντονισμού και εποπτείας των ελέγχων.

Εκτιμούμε ότι για την ολοκληρωμένη και ενοποιημένη εποπτεία όλου του αγροδιατροφικού τομέα, απαιτείται νέα θεσμική παρέμβαση, με την οποία θα υπάρξουν οι αναγκαίες προσαρμογές για μια ενοποιημένη αντιμετώπιση όλης της αγροδιατροφικής αλυσίδας, ιδίως στο θέμα της οργάνωσης των ελέγχων, ώστε να εξαλειφθούν αυτά τα προβλήματα.
Οι κύριοι φορείς ελέγχου στη χώρας μας σήμερα είναι:

  1. Ο ΕΦΕΤ, που είναι ΚΑΑ στα τρόφιμα μέσω της εποπτεύουσας αρχής, δηλαδή του ΥΠΑΑ. Είναι αυτόνομος φορέας εποπτευόμενος, από τον Υπουργό, με κεντρικές και περιφερειακές υπηρεσίες. Διενεργεί Ελέγχους στον τομέα των τροφίμων, από την παραγωγή τους μέχρι και την διάθεση και σίτιση, κυρίως μέσω των Περιφερειακών του Διευθύνσεων ή κατ’ εντολή του από τις αντίστοιχες Δ/νσεις των Περιφερειακών Ενοτήτων των Περιφεριεών.
  2. Το ΥΠΑΑ, που είναι ΚΑΑ για όλα τα θέματα του αγροτοδιατροφικού τομέα, με κεντρικές και αποκεντρωμένες υπηρεσίες. Διενεργεί ελέγχους στον τομέα της υγείας, προστασίας και διατροφής των ζώων, προστασίας φυτών και μέρους των τροφίμων, κυρίως στο πρωτογενές επίπεδο παραγωγής. Διενεργεί περιορισμένους ελέγχους μέσω των αποκεντρωμένων του υπηρεσιών κυρίως στα εισαγόμενα γεωργικά προϊόντα και τρόφιμα. Οι περισσότεροι έλεγχοι διενεργούνται κατ΄ εντολή του από τις αντίστοιχες Δ/νσεις των Περιφερειακών Ενοτήτων των Περιφερειών.
  3. Οι Περιφέρειες και Περιφερειακές Ενότητες, που είναι απλώς Αρμόδιες Αρχές (ΑΑ). Διενεργούν ελέγχους σε όλο τον τομέα της διατροφικής αλυσίδας ανθρώπων και ζώων κατ΄ εντολή των ΚΑΑ αλλά και άλλων ΑΑ όπως του Υπ. Υγείας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού. Και
  4. Το Γενικό Χημείο του Κράτους (ΓΚΧ), που είναι απλώς Αρμόδια Αρχή. Διενεργεί εργαστηριακούς ελέγχους κυρίως κατ’ εντολή των ΚΑΑ ή των ΑΑ καθώς και έλεγχο εισαγωγέων ορισμένων κατηγοριών τροφίμων.

Στο Πολυετές Ολοκληρωμένο Εθνικό Σχέδιο Ελέγχων (ΠΟΕΣΕ) καταγράφονται με ακρίβεια οι ΚΑΑ, ΑΑ, Εργαστήρια, αρμοδιότητες, δράσεις, προτεραιότητες και εθνικοί στρατηγικοί στόχοι για το σύστημα επισήμων ελέγχων στον τομέα της διατροφικής αλυσίδας ανθρώπων και ζώων.

Άμεσα προχωράμε σε μια ριζική μεταρρύθμιση του συστήματος επισήμων ελέγχων στην κατεύθυνση της άρσης όλων των δυσλειτουργιών και των εμποδίων που επηρεάζουν την αποτελεσματικότητά του, και στην δημιουργία ενός σύγχρονου, αξιόπιστου και αποτελεσματικού συστήματος επισήμων ελέγχων από το αγρόκτημα στο τραπέζι του καταναλωτή, που να εξασφαλίζει την ασφαλή διατροφή και την προστασία της δημόσιας υγείας.

Οι υπάρχουσες σήμερα δομές στη χώρα, θα προσαρμοστούν στην ολοκληρωμένη και ενοποιημένη προσέγγιση «από το αγρόκτημα/στάβλο στο τραπέζι του καταναλωτή» και για το λόγο αυτό θα γίνουν οι αναγκαίες οργανωτικές προσαρμογές για την ενοποιημένη αντιμετώπιση της τροφικής αλυσίδας και την οργάνωση ενός ενιαίου και αποτελεσματικού συστήματος επισήμων ελέγχων ώστε να επιλυθούν πολλά προβλήματα και να μειωθούν οι διατροφικοί κίνδυνοι.

Η ενίσχυση της συνεργασίας και του συντονιστισμού των Κεντρικών Αρμοδίων Αρχών (ΚΑΑ), δηλαδή των αρμοδίων κατά τομέα υπηρεσιών και φορέων που υπάγονται ή εποπτεύονται από το ΥΠΑΑ, ο συντονισμοός των πολιτικών για τον έλεγχο της αγροδιατροφικής αλυσίδας, η έγκαιρη και αποτελεσματική αντιμετώπιση των διατροφικών κρίσεων, η διασύνδεση και αλληλοεπίδραση των τομέων και η ενίσχυση της ισοδυναμίας και ομοιομορφίας των συστημάτων επισήμου ελέγχου, είναι μερικά από τα θέματα που θα αντιμετωπισθούν άμεσα.
Θα αναληφθούν επίσης πρωτοβουλίες ώστε οι αρμόδιες αρχές άλλων Υπουργείων (Οικονομίας, Υγείας, Εσωτερικών) και ιδιαίτερα οι Καλλικρατικές υπηρεσίες της Περιφέρειας που υποστηρίζουν τον επίσημο έλεγχο να συνδεθούν με ένα σχέδιο διοικητικής διασύνδεσης που θα προάγει τον συντονισμό, τους κανόνες εποπτείας και τη δυνατότητα συνολικής αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας των ελέγχων.

Τέλος θα ενεργοποιηθεί άμεσα η επιτροπή του Πολυετούς Ολοκληρωμένου Εθνικού Σχεδίου Ελέγχων (ΠΟΕΣΕ), με στόχο την συντονισμένη δράση σε όλους τους τομείς των επισήμων ελέγχων.

Σε μια περίοδο δραματικών οικονομικών και κοινωνικών εξελίξεων η προστασία της δημόσιας υγείας και των συμφερόντων του καταναλωτή και η μέριμνα για την αποτροπή παραπλάνησής του σε σχέση με την υγιεινή, τη σύσταση, την επισήμανση των τροφίμων, αποκτούν μεγαλύτερη προτεραιότητα λαμβάνοντας υπόψη τους κινδύνους που ελλοχεύουν στο να μετατραπεί η οικονομική κρίση και σε διατροφική.

Ακολουθεί :