ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΜΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ
ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΩΝ ΖΗΤΗΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΥΠΑΡΞΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΜΗΔΕΝΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ:
Η ΖΗΤΗΣΗ ΝΩΠΩΝ ΨΑΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Απόστολος Πολύμερος, Παναγιώτης Λαζαρίδης, Παναγιώτης Φουσέκης

 
Ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα, που αντιμετωπίζει η εμπειρική ανάλυση της ζήτησης τροφίμων που βασίζεται σε πρωτογενή στοιχεία οικογενειακών προϋπολογισμών, είναι το πρόβλημα της μηδενικής δαπάνης.

Μια από τις πιο δημοφιλείς λύσεις που προτάθηκαν για το συγκεκριμένο πρόβλημα είναι το υπόδειγμα δύο σταδίων του Heckman. Ένας από τους βασικούς περιορισμούς του υποδείγματος αυτού είναι ότι στο πρώτο στάδιο, στο στάδιο δηλαδή της απόφασης για συμμετοχή στην αγορά, χρησιμοποιεί ως δεδομένο ότι η πιθανότητα διαμορφώνεται με βάση την κανονική κατανομή.

Πρόσφατη έρευνα όμως που διερεύνησε την υπόθεση αυτή σε ένα μεγάλο αριθμό τροφίμων την απέρριψε σε σημαντικό ποσοστό από αυτά.

Στην έρευνα αυτή επιχειρείται μια μη παραμετρική προσέγγιση της λογικής του υποδείγματος Heckman και η σύγκριση της μεθόδου αυτής με την αντίστοιχη παραμετρική.

Για τον σκοπό αυτό εκτιμήθηκε η συνάρτηση ζήτησης νωπών ψαριών στην Ελλάδα και με τις δύο μεθόδους. Από τα αποτελέσματα προέκυψαν διαφορές που δικαιολογούν την επιλογή της μη παραμετρικής μεθόδου.