ΠΟΛΥΜΕΡΕΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ
ΣΤΟΝ Π.Ο.Ε. ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Δ. Μουτσάτσος Οικονομολόγος,

  Γεωργικός Σύμβουλος στη ΜΕΑ Γενεύης
Οκτώβριος 2004

Το περιβάλλον στο οποίο καλείται να λειτουργήσει ο γεωργικός τομέας χαρακτηρίζεται από τον διαρκώς εντεινόμενο ανταγωνισμό και μετάθεση στην έμφαση της πολιτικής από το προϊόν στο παραγωγό και στην αειφόρο ανάπτυξη.

Σε αυτό το περιβάλλον, που συστηματικά διαμορφώνεται τουλάχιστον κατά τις δύο τελευταίες δεκαετίες, η στροφή προς την ποιότητα αποτελεί ίσως την μοναδική διέξοδο επιβίωσης της γεωργίας που στηρίζεται στις μικρές-μεσαίες οικογενειακές γεωργικές ελμεταλλεύσεις και/ή ασκείται στις ορεινές και μειονεκτικές περιοχές.

Η πολιτική ποιότητας, όπως και κάθε άλλη εγχώρια πολιτική, όσον αφορά στις εξωτερικές τις επιδράσεις, υπόκειται στους κανόνες και τις ρυθμίσεις των συμφωνιών του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ).

Στο παρόν κείμενο επιχειρούμε να προσεγγίσουμε το θέμα «ποιότητα των αγροτοδιατροφικών προϊόντων» σε συνάρτηση με τις ρυθμίσεις του ΠΟΕ και τις πολυμερείς εμπορικές διαπραγματεύσεις του Γύρου Doha ο οποίος βρίσκεται σε εξέλιξη.

Ελπίζουμε ότι το κείμενο αυτό θα συμβάλλει στην ανάπτυξη του προβληματισμού και στον δημόσιο διάλογο για το κρίσιμο θέμα της «ποιότητας» των αγροτοδιατροφικών προϊόντων.
Γενεύη, Οκτώβριος 2004