Η ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΕΚΑΕΤΙΑ 1988 - 1997
Δ. Ν. ΜΠΟΥΡΔΑΡΑΣ *
Αθήνα, Μάρτιος 2004

Στην παρούσα εργασία γίνεται μία προσπάθεια για τη μέτρηση της στήριξης της ελληνικής γεωργίας κατά την περίοδο 1989-1997.
Η μέτρηση αυτή γίνεται υπολογίζοντας το Ισοδύναμο Επιδότησης Παραγωγού, έτσι όπως έχει αναλυθεί και παρουσιαστεί από τον ΟΟΣΑ, προσαρμοσμένη στα επιμέρους μέτρα εθνικής και κοινοτικής πολιτικής που εφαρμόζονται στη χώρα μας.
Συγκεκριμένα, η στήριξη μπορεί να μετρηθεί σε απόλυτους αριθμούς ή ως ποσοστό επί της ακαθάριστης αξίας της παραγωγής. Εάν δεν εφαρμοζόταν κανένα μέτρο πολιτικής η ακαθάριστη πρόσοδος των παραγωγών θα ήταν ίση με την αξία της παραγωγής εκφρασμένη σε διεθνείς τιμές. Οι δασμοί και οι εξαγωγικές επιδοτήσεις ανεβάζουν τις εσωτερικές τιμές σε ένα υψηλότερο επίπεδο. Πέραν αυτών, χορηγούνται ενισχύσεις στην παραγωγή είτε με τη μορφή των αμέσων ενισχύσεων είτε με έμμεσο τρόπο μέσω μηχανισμών που έχουν σαν αποτέλεσμα την αύξηση της τιμής παραγωγού. Πέραν των ενισχύσεων αυτών, εφαρμόζονται και μία σειρά μέτρων διαρθρωτικού χαρακτήρα τα οποία είτε αφορούν άμεσα τους παραγωγούς (π.χ. εξισωτική αποζημίωση, κίνητρα νέων αγροτών) είτε αφορούν το σύνολο του αγροτικού τομέα (π.χ. εγγειοβελτιωτικά, κατάρτιση αγροτών).
Όλα τα παραπάνω μέτρα αποτελούν τη στήριξη στον αγροτικό τομέα, η οποία μπορεί να υπολογιστεί είτε ανά προϊόν είτε στο σύνολο. Επίσης, μπορεί να αναχθεί ανά ετήσια μονάδα εργασίας ή ανά στρέμμα χρήσιμης γεωργικής γης.
Από την παραπάνω ανάλυση προέκυψαν και ορισμένα τρωτά σημεία της μεθοδολογίας που ακολουθεί ο ΟΟΣΑ.
 
Λέξεις - κλειδιά: στήριξη, τιμές παραγωγού, εισοδηματικές ενισχύσεις, διαρθρωτικά μέτρα. 

          Κείμενο 

          Περιεχόμενα Πινάκων 

          Πίνακες  01  -  50  

          Πίνακες  51  - 100 

          Πίνακες 101 - 115 

          Πίνακες 116 - 145 

          Πίνακες 146 - 154 

          Πίνακες κάθετοι     

* Οικονομολόγος, στέλεχος Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,
Αχαρνών 5, 104 38, Αθήνα, τηλ. 210 212 5532, Fax 210 522 2589.
Οι απόψεις που εκφράζονται είναι προσωπικές και δε δεσμεύουν το φορέα.