Βρίσκεστε εδώ: Το Υπουργείο Αγροτική Πολιτική

Αγροτική Πολιτική είναι οι παρεμβάσεις στην αγροτική ανάπτυξη και την οικονομία της υπαίθρου της χώρας, που ασκεί το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και οι φορείς του μέσω εθνικών ή ευρωπαϊκών πολιτικών. Οι παρεμβάσεις στοχεύουν αφενός στην παραγωγή επαρκών ποιοτικών και ασφαλών προϊόντων, στην εξασφάλιση ικανοποιητικού επιπέδου αγροτικού εισοδήματος και λογικών τιμών προϊόντων προς τον καταναλωτή, και αφετέρου στην παροχή δημοσίων αγαθών, τη διασφάλιση της αειφορικής χρήσης των φυσικών πόρων και την προστασία του περιβάλλοντος.

Η Αγροτική Πολιτική διαχειρίζεται τα κοινωνικά, οικονομικά, περιβαλλοντικά, πολιτιστικά ζητήματα των αγροτικών περιοχών και των  κοινωνιών της υπαίθρου. Για το λόγο αυτό, το Υπουργείο ερευνά τα δεδομένα του αγροτικού τομέα, συζητά με τους ενδιαφερόμενους, θέτει μακροπρόθεσμους και μεσοπρόθεσμους στόχους, μελετά τις δυσκολίες και προχωρά στην εφαρμογή πολιτικών που είναι πάντα συμβατές με το πλαίσιο που θέτει η Κοινή Γεωργική Πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης.