Ομάδες Παραγωγών (Ο.Π.)

 

ΠΑΡΑΘΕΣΗ  ΤΗΣ  ΚΕΙΜΕΝΗΣ  ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΠΟΥ ΔΙΕΠΕΙ ΤΙΣ 
ΟΜΑΔΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΣΕ ΕΝΙΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ *  

1) Το Π.Δ.36/1986 « Όροι προϋποθέσεις  και διαδικασία αναγνώρισης Ομάδων Παραγωγών και Ενώσεων Ομάδων Παραγωγών » (ΦΕΚ/Α΄/12), όπως διαμορφώθηκε και  ισχύει με τις τροποποιήσεις του :

α) με το Π.Δ.230/1991 « Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Π.Δ.36/1986 » (ΦΕΚ/Α΄/86).

β) με το Ν.2637/1998 « Σύσταση Οργανισμού Πιστοποίησης Λογαριασμών, Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων, Οργανισμού Πιστοποίησης και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων, Γενικών Διευθύνσεων και θέσεων Προσωπικού στο Υπουργείο Γεωργίας και Εταιρείας Αξιοποίησης Αγροτικής Γης- ΑΕ και άλλες διατάξεις » Κεφάλαιο Ε΄, Άρθρα 60, 61 (ΦΕΚ Α΄/200).

γ) με το Ν.2732/1999 « Διεπαγγελματικές Οργανώσεις και ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Γεωργίας ». Άρθρο 4, παράγραφοι 23-26 και Άρθρο 26, παράγραφος 2 (ΦΕΚ Α΄/154).

2) Τα διατηρούμενα σε ισχύ άρθρα 6, 7, 8, και 9 του Π.Δ.614/1981 « Περί αναγνωρίσεως Ομάδων Παραγωγών και Ενώσεων αυτών » (ΦΕΚ/Α΄/155), σύμφωνα με το άρθρο 7 του Π.Δ.36/1986.


3) Ν. 4384/2016 «Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, μορφές συλλογικής οργάνωσης του αγροτικού χώρου και άλλες διατάξεις», (ΦΕΚ Α΄78), άρθρο 37 «Ομάδες παραγωγών, οργανώσεις παραγωγών και Ενώσεις Οργανώσεων Παραγωγών».

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

  1. ΥΑ  21295/1998 «Σύνθεση Πρωτοβάθμιων Επιτροπών Αναγνώρισης Ομάδων Παραγωγών σε νομούς που υφίστανται περισσότερες της Υπηρεσιακές Μονάδες Γεωργίας».
  2. ΥΑ  58802/1999 «Σύσταση και συγκρότηση Δευτεροβάθμιων Επιτροπής  Αναγνώρισης Ομάδων Παραγωγών ακατέργαστου καπνού στην Κεντρική Υπηρεσία του  Υπουργείου Γεωργίας» (ΦΕΚ /Β΄/1991).
  3. ΥΑ 229926/2002 «Τροποποίηση της 58802/22-10-1999 απόφασης του Υπουργού Γεωργίας» (ΦΕΚ/Β΄/265).
  4. ΥΑ 40000/2003 «Τήρηση βιβλίων και Ειδικής Λογιστικής από τις Ενώσεις τους-Δημοσιοποίηση οικονομικών τους αποτελεσμάτων».
  5. ΥΑ 1114802/1371/0015/2003 «Ρύθμιση της τήρησης του βιβλίου αποθήκης των Συνεταιριστικών Οργανώσεων-ΟΠ Ακατέργαστου Καπνού » (ΦΕΚ/Β΄/1969). 
  6. Εγκύκλιος  13238/1997 «Αναγνώριση Ομάδων Παραγωγών».   
  7. Εγκύκλιος  44851/2007 «Συμπλήρωση της 13238 εγκυκλίου».
  8. Υπόδειγμα Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας.

 * Ο μελετητής –εφαρμοστής του δικαίου παρακαλείται να συμβουλεύεται και τα δημοσιευθέντα στα ΦΕK πρωτότυπα κείμενα. 


    Ηλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr (Εθνικό Τυπογραφείο)

 

Τμήμα Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων, Ομαδικών Δραστηριοτήτων
και Παρακολούθησης  Εφαρμογής Εθνικής και Ενωσιακής Νομοθεσίας