Αναγκαστικοί Συνεταιρισμοί

ΠΑΡΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΚΕΙΜΕΝΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΠΟΥ ΔΙΕΠΕΙ
ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΣΕ ΕΝΙΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ *

1) Τον Α.Ν. 1627/1939 « Περί δασικών συνεταιρισμών » (ΦΕΚ/Α΄/64), όπως συμπληρώθηκε-τροποποιήθηκε  με :

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
 
α) Το Β.Δ. 15.6/1940 « Περί εκτελέσεως του υπ’ αριθ. 1627/1939 Αναγκ. Νόμου περί Δασικών Συνεταιρισμών » (ΦΕΚ/Α΄/190), όπως συμπληρώθηκε –  τροποποιήθηκε με:
β) Το Ν.Δ. 3033/1954 « Περί των εσόδων των δήμων και κοινοτήτων » (ΦΕΚ/Α΄/258) άρθρο 83 και
    Το Ν.Δ. 3621/1956 « Περί παρατάσεως του ενοικιοστασίου βοσκών, τροποποιήσεως της περί αυτού νομοθεσίας και της περί αποκαταστάσεως κτηνοτρόφων τοιαύτης και άλλων τινών διατάξεων » (ΦΕΚ/Α΄/276) άρθρο 18
γ) Το Ν.Δ. 86/1969 « Δασικός Κώδιξ» (ΦΕΚ/ Α΄/7) άρθρα 127,134 - 8,142,145,147,150-1,184 όπως συμπληρώθηκε – τροποποιήθηκε με:
2) το Ν.6085/1934 « Περί οργανώσεως της Οινοπαραγωγής Σάμου» (ΦΕΚ/Α΄/85), όπως τροποποιήθηκε   με:
3) τον Α.Ν.1390/1938 «Περί Ενώσεως Μαστιχοπαραγωγών Χίου και θέσεως διατάξεών τινων περί Γεωργικών Συνεταιρισμών » (ΦΕΚ/Α΄/364), όπως συμπληρώθηκε – τροποποιήθηκε με:
4) το Ν.4878/1931 « Περί ενώσεως κιτροπαραγωγών  Κρήτης» (ΦΕΚ/Α΄/54), όπως  συμπληρώθηκε  - τροποποιήθηκε με:
5) το Ν.Δ.818/1971 « Περί ιδρύσεως Αναγκαστικού Συνεταιρισμού Κροκοπαραγωγών περιφερείας Νομού Κοζάνης » (ΦΕΚ/Α΄/9),
6)  το Ν.Δ.11.07.1923 « Περί  αναγκαστικών συνεταιρισμών διαχειρίσεως ακινήτου συνιδιοκτησίας και κοινής χορτονομής » (ΦΕΚ/Α΄/196),
      όπως συμπληρώθηκε – τροποποιήθηκε με:
7)  το Ν.359/1947 «Περί αναδιοργανώσεως του Ταμείου Αμύνης Οινοπαραγωγής Θήρας και Θηρασίας» (ΦΕΚ/Α΄/144), όπως συμπληρώθηκε – τροποποιήθηκε με:

* Ο μελετητής – εφαρμοστής του δικαίου παρακαλείται να συμβουλεύεται και τα δημοσιευθέντα στα ΦΕΚ πρωτότυπα κείμενα. 

 

Τμήμα Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων, Ομαδικών Δραστηριοτήτων
και Παρακολούθησης  Εφαρμογής Εθνικής και Ενωσιακής Νομοθεσίας