Αναγκαστικοί Συνεταιρισμοί

ΠΑΡΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΚΕΙΜΕΝΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΠΟΥ ΔΙΕΠΕΙ
ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΣΕ ΕΝΙΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ *

1) Τον Α.Ν. 1627/1939 « Περί δασικών συνεταιρισμών » (ΦΕΚ/Α΄/64), όπως συμπληρώθηκε-τροποποιήθηκε  με :

 •  τον Α.Ν. 2124/1939 « Περί ερμηνείας του άρθρου 28 του Ν. 4173 περί δασικού κώδικος, προσθήκης εις τον Α.Ν. 1700/1939 περί δασικών μεταφορικών εγκαταστάσεων και τροποποιήσεως διατάξεών τινων τών περί δασών νόμων » (ΦΕΚ/Α΄/522) άρθρο 8,
 • τον Α.Ν. 2359/1940 « Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των περί Γνωμοδοτικών Συμβουλίων Δασών και Συμβουλίου Ιδιοκτησίας Δασών διατάξεων και τροποποιήσεως διατάξεων τινών των Α.Ν. 857/37, 1627/39,  2204/40 κλπ. » (ΦΕΚ/Α΄/163) άρθρα 7 και 8,
 •  τον Α.Ν. 854/1946 « Περί τροποποιήσεως των περί δασικών συνεταιρισμών και ενίων άλλων διατάξεων και περί εκμεταλλεύσεως κεκαυμένων δασών » (ΦΕΚ/Α΄/18) άρθρα 1-3 και
 • το Ν.Δ. 2501/1953 « Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως ενίων διατάξεων των περί Δασών Νόμων » (ΦΕΚ/Α΄/200) άρθρο 28.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
 
α) Το Β.Δ. 15.6/1940 « Περί εκτελέσεως του υπ’ αριθ. 1627/1939 Αναγκ. Νόμου περί Δασικών Συνεταιρισμών » (ΦΕΚ/Α΄/190), όπως συμπληρώθηκε –  τροποποιήθηκε με:
 • το Π.Δ. 331/1976 « Περί συμπληρώσεως της παραγ. 1 του άρθρου 3 του από 15 Ιουνίου 1940 Β.Δ/τος  περί εκτελέσεως του υπ’ άρθρ.1627/1939 Αναγκαστικού Νόμου περί Δασικών Συνεταιρισμών» (ΦΕΚ/Α΄/122) άρθρο μόνο και
 • το Ν. 3208/2003 « Προστασία των δασικών οικοσυστημάτων, κατάρτιση δασολογίου, ρύθμιση εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί δασών και δασικών εν γένει εκτάσεων και άλλες διατάξεις » (ΦΕΚ/ Α΄/303) άρθρο 23
β) Το Ν.Δ. 3033/1954 « Περί των εσόδων των δήμων και κοινοτήτων » (ΦΕΚ/Α΄/258) άρθρο 83 και
    Το Ν.Δ. 3621/1956 « Περί παρατάσεως του ενοικιοστασίου βοσκών, τροποποιήσεως της περί αυτού νομοθεσίας και της περί αποκαταστάσεως κτηνοτρόφων τοιαύτης και άλλων τινών διατάξεων » (ΦΕΚ/Α΄/276) άρθρο 18
γ) Το Ν.Δ. 86/1969 « Δασικός Κώδιξ» (ΦΕΚ/ Α΄/7) άρθρα 127,134 - 8,142,145,147,150-1,184 όπως συμπληρώθηκε – τροποποιήθηκε με:
 • το Ν.Δ. 996/1971 « Περί αντικαταστάσεως και συμπληρώσεως διατάξεών τινων του Ν.Δ. 86/1969 « περί Δασικού Κώδικος » και Κωδικοποιήσεως των υπ’ αριθ. 871/1971 και 919/1971 Ν.Δ/των » (ΦΕΚ/Α΄/192) άρθρο 8
 • το Ν. 921/1979 « Περί Γεωργικών Συνεταιρισμών» (ΦΕΚ/Α΄/125) άρθρο 69 και
 • την ΚΥΑ 272961/1982 « Αναμόρφωση Συλλογικών Οργάνων Γνωμοδοτικής και Αποφασιστικής αρμοδιότητας του Υπουργείου Γεωργίας » (ΦΕΚ/Α΄/215) άρθρο 6.
2) το Ν.6085/1934 « Περί οργανώσεως της Οινοπαραγωγής Σάμου» (ΦΕΚ/Α΄/85), όπως τροποποιήθηκε   με:
 • το Ν.1772/1944 « Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων αφορωσών Οργανισμούς αρμοδιότητος του Υπουργείου Γεωργίας κλπ. »   (ΦΕΚ/Α΄/200) άρθρο 5 παρ.1 και
 • το Ν.Δ.3361/1955 « Περί οργανώσεως της Οινοπαραγωγής της Επαρχίας Αττικής» (ΦΕΚ/Α΄/247) άρθρο 15 παρ.2,
 • Κ.Υ.Α. 902/51563/2016 (ΦΕΚ Β΄1240) «Μετατροπή των Οινοποιητικών Συνεταιρισμών της νήσου Σάμου και της ΄Ενωσής τους».
3) τον Α.Ν.1390/1938 «Περί Ενώσεως Μαστιχοπαραγωγών Χίου και θέσεως διατάξεών τινων περί Γεωργικών Συνεταιρισμών » (ΦΕΚ/Α΄/364), όπως συμπληρώθηκε – τροποποιήθηκε με:
 • το Ν.142/1943 « Περί τροποποιήσεως του Α.Ν.1390/1938» (ΦΕΚ/Α΄/145),

4) το Ν.4878/1931 « Περί ενώσεως κιτροπαραγωγών  Κρήτης» (ΦΕΚ/Α΄/54), όπως  συμπληρώθηκε  - τροποποιήθηκε με:
 • το Ν.Δ.30.07.1932 «Περί τροποποιήσεως του 2 εδαφίου του άρθρου 7 του νόμου 4878/1931» (ΦΕΚ/Α΄/247),
 • το Ν.6090/1934 « Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του νόμου 4878/1931» (ΦΕΚ/Α΄/87),
 • το Ν.2158/1952 « Περί τροποποιήσεως του από 30.07.1932 Ν.Δ.» (ΦΕΚ/Α΄/176),
5) το Ν.Δ.818/1971 « Περί ιδρύσεως Αναγκαστικού Συνεταιρισμού Κροκοπαραγωγών περιφερείας Νομού Κοζάνης » (ΦΕΚ/Α΄/9),
6)  το Ν.Δ.11.07.1923 « Περί  αναγκαστικών συνεταιρισμών διαχειρίσεως ακινήτου συνιδιοκτησίας και κοινής χορτονομής » (ΦΕΚ/Α΄/196),
      όπως συμπληρώθηκε – τροποποιήθηκε με:
 • το Ν.Δ.13.09.1925 « Περί τροποποιήσεως του από 11.07.1923 Ν.Δ. » ( ΦΕΚ/Α΄/268),
 • το Ν.Δ.21.04.1926 « Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του νόμου  3077 περί δασικού κώδικος
 • και του από 11.07.1923 Ν.Δ. ως τούτο ετροποποιιήθη δια του από 13.09.1925 Ν.Δ. » (ΦΕΚ/Α΄/154) άρθρα 2 και 3,
 • το Δ.19.01.1934 « Περί καθορισμού αναλογίας ψήφων των συνεταίρων ταις Γεν. συνελεύσεσι των αναγκαστικών συνεταιρισμών εν σχέσει προς την υφ’ εκάστου αντιπροσωπευομένων έκτασιν » (ΦΕΚ/Α΄/39 ) και
 • το Ν.1859/1944 « Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του Ν.785/1943 περί καταργήσεως διατάξεων  αφορωσών την Νομοθεσίαν  των Γεωργικών Συνεταιρισμών » (ΦΕΚ/Α΄/215) άρθρο 9,
7)  το Ν.359/1947 «Περί αναδιοργανώσεως του Ταμείου Αμύνης Οινοπαραγωγής Θήρας και Θηρασίας» (ΦΕΚ/Α΄/144), όπως συμπληρώθηκε – τροποποιήθηκε με:
 • το Ν.Δ.2587/1953 « Περί τροποποιήσεως του Ν.359/1947» (ΦΕΚ/Α΄/256).

* Ο μελετητής – εφαρμοστής του δικαίου παρακαλείται να συμβουλεύεται και τα δημοσιευθέντα στα ΦΕΚ πρωτότυπα κείμενα. 

 

Τμήμα Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων, Ομαδικών Δραστηριοτήτων
και Παρακολούθησης  Εφαρμογής Εθνικής και Ενωσιακής Νομοθεσίας