Βρίσκεστε εδώ: Αγρότης-Επιχειρηματίας Μεταποίηση Προϊόντα Ζωικής Προέλευσης

Νομοθεσία-Κανονισμοί Προϊόντων Ζωϊκής Προέλευσης

  • ΥΑ 808/58669/24-05-2016: «Καθορισμός των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1249/2008 της Επιτροπής και της αριθ. 2010/642/ ΕΕ απόφασης της Επιτροπής σχετικά με την ταξινόμηση των σφάγιων χοίρων και την κοινοποίηση των σχετικών τιμών» (06.10.16)
  • ΦΕΚ 943/Β/2015:  Κήρυξη ως δεσμευτικής απόφασης της Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Κρέατος (26.05.15)
  • ΦΕΚ 1407/Β/2014: Αναγνώριση Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Κρέατος (03.06.14)
  • ΚΥΑ 187062/6-10-2011: «Συμπληρωματικά μέτρα γα τον καθορισμό διαδικασιών και δικαιολογητικών ,για την χορήγηση κοινοτικής ενίσχυσης στο καθεστώς ιδιωτικής αποθεματοποίησης χοίρειου κρέατος, στα πλαίσια των Καν(ΕΚ) 1234/2007 & Καν(ΕΚ) 826/2008 (24.11.11)
  • ΚΥΑ 647/27509 (ΦΕΚ 539Β'/07-03-2013) Διαδικτυακή Σύνδεση Επιχειρήσεων-ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ (15.03.13)
  • ΚΥΑ 412/8932/03-02-2012 (΄ΦΕΚ 149 Β΄) Έλεγχος της Ελληνικής αγοράς κρέατος σε σχέση με την προέλευση - καταγωγή του και τήρηση μηνιαίων ισοζυγίων κρέατος. (09.02.12)

 

Δ/νση Κτηνοτροφικών Υποδομών και Μεταποίησης Ζωϊκών Προϊόντων