Κορώνεια ή Λαγκαδά

 

 

ΥΔΑΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

  Ποιοτικά Χαρακτηριστικά

 Λίμνη Κορώνεια, ή Λαγκαδά, ή Αγίου Βασιλείου

Λίμνη γλυκού νερού, ανατολικά της πόλης της Θεσσαλονίκης, βρίσκεται σε υψόμετρο 75 m από τη θάλασσα. Η επιφάνεια κατά τη δεκαετία 1970-80 ανέρχοταν σε 46.000 στρέμματα, το μέσο βάθος της ήταν 5 m και ο όγκος νερού σε 300 x 106 m3. Συχνά παγώνει το χειμώνα.

Λόγω της γειτνίασής της με τα πληθυσμιακά κέντρα του Λαγκαδά και της Θεσσαλονίκης δέχεται έντονες ανθρωπογενείς πιέσεις και έχει καταστεί ευτροφική εξαιτίας της συγκέντρωσης βιομηχανικών, αλλά και γεωργικών δραστηριοτήτων.

Σήμερα παρατηρείται σημαντική πτώση της στάθμης της λίμνης, το βάθος της φθάνει το 1 m και ο καθρέπτης της λίμνης περιορίζεται σε 30.000 στρέμματα. Με την απόσυρση των νερών απεκαλύφθησαν τεράστιες εκτάσεις, περί τα 15.000 στρέμματα, οι οποίες καταπατήθηκαν από τους περίοικους και αποδόθηκαν στη γεωργία. Οι εισροές προς τη λίμνη δεν είναι πλέον επαρκείς για να καλύψουν το έλειμμα και το υδατικό ισοζύγιο έχει καταστεί αρνητικό. Δημιουργούνται έτσι αντίστροφες ροές των νερών της λίμνης προς τους υπόγειους εξαντλημένους υδροφορείς.

Δ/νση Εγγείων Βελτιώσεων, Εδαφοϋδατικών Πόρων & Λιπασμάτων