Βόλβη

 

ΥΔΑΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

 Ποιοτικά Χαρακτηριστικά

 Λίμνη Βόλβη, ή Μπεσικίων

Λίμνη γλυκού νερού, ανατολικά της λίμνης Κορώνειας, με την οποία συνδέεται με τάφρο. Είναι η μεγαλύτερη σε μέγεθος λίμνη της Μακεδονίας και η δεύτερη της Χώρας, καταλαμβάνει έκταση 76 km2, μέσο βάθος 14 m και μέγιστο 22 m, με υπερθαλάσσιο ύψος της στάθμης της τα 37 m.

Τροφοδοτείται από τα νερά των χειμάρρων των ορέων Χολομώντα, Κερδυλλίων και Βόλβης καθώς και από πλεονάσματα της λίμνης Κορώνειας. Συνδέεται μέσω του Ρήχιου ποταμού με τον Στρυμονικό κόλπο, όπου και διοχετεύονται τα πλεονάζοντα νερά της.

Παρουσιάζει ικανοποιητικό υδατικό ισοζύγιο και ο όγκος των υδάτων της είναι σημαντικός και μπορεί να ανταπεξέλθει ευκολότερα σε δυσμενείς καταστάσεις ανομβρίας. Η Βόλβη χαρακτηρίζεται ως μεσοτροφική και διαθέτει ικανοποιητικό αριθμό εμπορεύσιμων ψαριών.

 Δ/νση Εγγείων Βελτιώσεων, Εδαφοϋδατικών Πόρων & Λιπασμάτων