Ζάζαρη

 

ΥΔΑΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Ποιοτικά Χαρακτηριστικά

 Λίμνη Ζάζαρη, ή Λιμνοχωρίου, ή Μικρολίμνη

Λίμνη γλυκού νερού της Δυτικής Μακεδονίας, στα νότια του Νομού Φλώρινας, εκτάσεως 1.9 km2. Πρόκειται για αβαθή λίμνη, με μέσο βάθος τα 4.6 m και μέγιστο τα 6.5, η οποία συχνά το χειμώνα παγώνει για μερικές εβδομάδες.
Βρίσκεται σε υπερθαλάσσιο ύψος 602 m και αποτελεί το υψηλότερο σημείο του συστήματος των τεσσάρων λιμνών, μαζί με την Χειμαδίτιδα, Πετρών, Βεγορίτιδα, οι οποίες και επικοινωνούν μεταξύ τους.
Τροφοδοτείται από τον χείμαρρο Τριλόφου-Ασπρογείων καθώς και από τα νερά της λεκάνης απορροής της, της οποίας η έκταση ανέρχεται σε 108 km2.
Δέχεται πιέσεις από γεωργικές και κτηνοτροφικές δραστηριότητες, καθώς και από τα λύματα των οικισμών Σκλήθρου, Λεχόβου κλπ. που τα διαθέτουν ανεπεξέργαστα στο χείμαρρο Τριλόφου-Ασπρογείων και μπορεί να χαρακτηρισθεί ως ευτροφική.

 Δ/νση Εγγείων Βελτιώσεων, Εδαφοϋδατικών Πόρων & Λιπασμάτων