Πετρών

 

 ΥΔΑΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

 Ποιοτικά Χαρακτηριστικά

 Λίμνη Πετρών, ή Αμυνταίου, ή Σόροβιτς, ή Πετέρσκου

Λίμνη γλυκού νερού της Δυτικής Μακεδονίας στον νομό Φλώρινας, στα Ν.Δ της λίμνης Βεγορίτιδας, με την οποία συνδέεται μέσω διώρυγας και σήραγγας. Καταλαμβάνει έκταση 14 km2, είναι αβαθής με μέγιστο βάθος 3,5 m.

Βρίσκεται χαμηλότερα από τις λίμνες Ζάζαρη και Χειμαδίτιδα σε υπερθαλάσσιο ύψος 572 m, από τις οποίες δέχεται τα πλεονάζοντα νερά τους. Τροφοδοτείται από τα νερά της λεκάνης απορροής της, η οποία ανέρχεται σε 114 km2, του Βόρα καθώς και της γύρω ελώδους περιοχής.

Πρόκειται για ευτροφική λίμνη, η οποία δέχεται ισχυρές πιέσεις από γεωργικές δραστηριότητες και τα αστικά απόβλητα των οικισμών Αμυνταίου και Πετρών. Αποτελεί τελικό αποδέκτη των αποβλήτων του ΑΗΣ Φιλώτα της ΔΕΗ.

Οι υπεραντλήσεις νερού για την άρδευση, είτε απ’ απευθείας από την λίμνη είτε μέσω γεωτρήσεων, έχουν προκαλέσει πτώση της στάθμης της λίμνης, οι δε αποκαλυφθείσες εκτάσεις καταπατήθηκαν από τους αγρότες.

Δ/νση Εγγείων Βελτιώσεων, Εδαφοϋδατικών Πόρων & Λιπασμάτων