Βουλκαριά

 

ΥΔΑΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

 Ποιοτικά Χαρακτηριστικά

 Λίμνη Βουλκαρία, ή Βουλκαριά, ή Μυρτούντιον (αρχαία)

Λίμνη της δυτικής Στερεάς, στο βορειοδυτικό άκρο του νομού Αιτωλοακαρνανίας, στη χερσόνησο της Στέρνας, 5 km νοτιοδυτικά της Βόνιτσας. Η λίμνη αναφέρεται από τον Στράβωνα, ο οποίος την ονομάζει Μυρτούντιον. Η λεκάνη απορροής της περιλαμβάνει τις βορειοδυτικές υπώρειες των Ακαρνανικών ορέων και μικρούς λοφώδεις σχηματισμούς στα νοτιοδυτικά της λίμνης, η δε συνολική της έκταση ανέρχεται σε 73,2 km2.

Ο καθρέπτης της λίμνης καλύπτει επιφάνεια 10,8 km2, όταν η στάθμη της βρίσκεται στο επίπεδο της θάλασσας, όταν όμως η στάθμη της ανέλθει στο +1,0 m, η επιφάνεια του καθρέπτη αυξάνει στα 15,6 km2. Η λίμνη είναι αβαθής και το μέγιστο βάθος της βρίσκεται στα -2,9 m υπό την επιφάνεια της θάλασσας.

Ο σχηματισμός της λίμνης Βουλκαριάς οφείλεται στην δημιουργία των ρηγμάτων και τεκτονικών τάφρων της Ακαρνανίας και την καρστικοποίησή τους, μεταξύ των οποίων και η τάφρος της Παλαίρου, η οποία καλύφθηκε από την θάλασσα μέχρι την θέση της σημερινής λίμνης, κατά την περίοδο του πλειοκαίνου. Στον σχηματισμό της λίμνης συνέβαλαν επίσης και τα φερτά υλικά που πλήρωσαν τη θάλασσα μεταξύ της λίμνης και του όρμου της Παλαίρου.

Η λίμνη τροφοδοτείται από τα νερά της υδρολογικής της λεκάνης, τα νερά της λεκάνης του χειμάρρου Σκλάβαινας, καθώς και τις χειμερινές υπερχειλίσεις των πηγών του Μοναστηρακίου. Η λίμνη επικοινωνεί με τη θάλασσα μέσα από τεχνητό δίαυλο μήκους 1.400 m, ο οποίος ονομάζεται δίαυλος της Κλεοπάτρας. Στο δίαυλο έχει τοποθετηθεί θυρόφραγμα, αφ’ ενός για να εμποδίζει την απορροή των νερών της λίμνης προς τη θάλασσα κατά τους χειμερινούς μήνες και αφ’ εταίρου να παρεμποδίζει την είσοδο του θαλάσσιου νερού προς τη λίμνη κατά το θέρος. Η είσοδος του θαλασσινού νερού μέσω της διώρυγας στην λίμνη, καθώς και οι υπόγειες διηθήσεις της θάλασσας επηρεάζουν τα νερά της λίμνης, τα οποία έχουν αυξημένη αλατότητα και τείνουν να καταστούν υφάλμυρα.

Τα νερά της λίμνης χρησιμοποιούνταν για άρδευση και παρά την υψηλή τους αγωγιμότητα, δεν έχουν παρουσιασθεί κίνδυνοι παθογένεσης των εδαφών.

Η Βουλκαριά βρίσκεται στον διάδρομο μετανάστευσης των πουλιών και αποτελεί σημαντικό σταθμό για πολλά από αυτά.

Αποτελεί υγρότοπο διεθνούς σημασίας, προστατεύεται από τη συνθήκη Ραμσάρ και είναι ενταγμένη σε μια εγγραφή μαζί με τους λοιπούς υγρότοπους του Αμβρακικού κόλπου.

 Δ/νση Εγγείων Βελτιώσεων, Εδαφοϋδατικών Πόρων & Λιπασμάτων