Αμβρακία

 

ΥΔΑΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

 Ποιοτικά Χαρακτηριστικά

 Λίμνη Αμβρακία, ή Ρίβιο, ή Μεγάλος Οζερός, ή Βάλτος, ή Στάνου, ή Λιμναία (αρχ.)

Μόνιμη λίμνη γλυκού νερού Β.Δ. της πόλης του Αγρινίου, βρίσκεται στο βύθισμα μεταξύ του όρους Θύαμος και των Ακαρνανικών Ορέων, η δε λεκάνη απορροής της έχει έκταση 117 km2.

Καλύπει επιφάνεια 14 km2, το μέγιστο βάθος της φθάνει τα 40 m και το υπερθαλάσσιο ύψος της ευρίσκεται στα 54 m.

Οφείλει την γένεσή της, όπως και ο Οζερός, στην ύπαρξη της μεγάλης ρηξιγενούς ζώνης από τον Αμβρακικό εώς την λιμνοθάλασσα του Μεσολογγίου, η οποία είναι και σεισμογενής.

Τροφοδοτείται από τα νερά της υδρολογικής της λεκάνης. Είναι ολιγοτροφική λίμνη και δέχεται πιέσεις από τις υπεραντλήσεις νερού για την άρδευση 13.000 στρεμμάτων περίπου.

 Δ/νση Εγγείων Βελτιώσεων, Εδαφοϋδατικών Πόρων & Λιπασμάτων