Λυσιμαχία

 

ΥΔΑΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

  Ποιοτικά Χαρακτηριστικά

 Λίμνη Λυσιμαχία, ή Λυσιμάχεια, ή Κονώπι, ή Αγγελοκάστρου, ή Υρία (αρχ.)

Λίμνη γλυκού νερού, στον νομό Αιτωλοακαρνανίας, 5 km νοτίως της πόλεως του Αγρινίου. Περιβάλλεται από τα όρη Παναιτωλικό και Αράκυνθο, καταλαμβάνoντας το μεταξύ αυτών σχηματιζόμενο βύθισμα, η δε έκταση της λεκάνης απορροής της ανέρχεται σε 246 km2.

Η επιφάνειά της ανέρχεται σε 13 km2, είναι σχετικά αβαθής λίμνη με μέγιστο βάθος τα 9 m, το δε υπερθαλάσσιο ύψος της είναι 14 m.

Τροφοδοτείται από το ρέμα Ερμίτσα και από τα νερά της υδρολογικής της λεκάνης, δέχεται επίσης και τα πλεονάζοντα νερά της λίμνης Τριχωνίδας, με την οποία επικοινωνεί μέσω της τάφρου Αλάμπεη, μήκους 2,8 m. Επίσης, συνδέεται με τον Αχελώο μέσω της τάφρου Δημίκου.

Ο σχηματισμός της λίμνης οφείλεται σε τεκτονικά αίτια, περί το τέλος του Πλειστοκαίνου και αποτελεί κατάλοιπο μιας μεγαλύτερης τοπικής λίμνης.

Είναι εύτροφη, δέχεται τα αστικά λύματα του Αγρινίου και των γύρω οικισμών, ρυπαίνεται από τις γεωργικές και κτηνοτροφικές δραστηριότητες της περιοχής. Σημαντικές παραλίμνιες εκτάσεις της έχουν καταπατηθεί από τους αγρότες και έχουν αποδοθεί στην γεωργία.

 Δ/νση Εγγείων Βελτιώσεων, Εδαφοϋδατικών Πόρων & Λιπασμάτων