Σολού Ρέμα

 

 ΥΔΑΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

 Ποιοτικά Χαρακτηριστικά

 Ρέμα Σολού, ή Πεντάβρυσου

Πρόκειται για ρέμα που διευθετήθηκε κατά τη δεκαετία του 1950 προκειμένου να αποξηρανθεί η λίμνη Σαριγκιόλ της περιοχής Πτολεμαϊδας του νομού Κοζάνης. Βρίσκεται σε υψόμετρο μεταξύ των 750-680 m, το μήκος του ανέρχεται σε 45 km και εκβάλλει στη λίμνη Βεγορίτιδα. Η λεκάνη απορροής του καλύπτει επιφάνεια 680 km2 (περιοχή Σαριγκιόλ), το ύψος της ετήσιας βροχόπτωσης είναι 754 mm, ο μέσος ετήσιος όγκος του υετού είναι 460 x 106 m3, η μέση ετήσια απορροή εκτιμάται σε 23 x 106 m3, η δε μέση ετήσια παροχή κυμαίνεται από 0,2-0,3 m3/sec.

Στην ουσία σήμερα τροφοδοτείται από τα απόβλητα των ατμοηλεκτρικών σταθμών Πτολεμαϊδας, οι οποίοι αντλούν νερό από την τεχνητή λίμνη Πολύφυτου για την κάλυψη των αναγκών τους, καθώς και από τα απόβλητα του δήμου Πτολεμαϊδας.

 Δ/νση Εγγείων Βελτιώσεων, Εδαφοϋδατικών Πόρων & Λιπασμάτων