Βρίσκεστε εδώ: Αγρότης-Επιχειρηματίας Έγγειες Βελτιώσεις

062w Τα εγγειοβελτιωτικά έργα έχουν σκοπό την εξασφάλιση και εξοικονόμηση νερού για την κάλυψη των αρδευτικών αναγκών των καλλιεργειών, την ορθολογική διαχείριση των εδαφοϋδατικών πόρων, τη μέριμνα για την ποιότητα των αρδευτικών νερών και την προστασία του εδάφους. Στόχος των εγγειοβελτιωτικών έργων είναι η αύξηση της προστιθέμενης αξίας των καλλιεργειών και τελικά η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της αγροτικής εκμετάλλευσης στην Ελλάδα μέσω των αρχών της αειφορικής γεωργίας.
Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων είναι αρμόδιο για όλα τα στάδια υλοποίησης των εγγειοβελτιωτικών έργων, δηλαδή τον σχεδιασμό, την κατασκευή, την παρακολούθηση και την αξιοποίησή τους.
Ενδεικτικά, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μεριμνά για:

 • Την αύξηση ανταγωνιστικότητας γεωργικών εκμεταλλεύσεων ενισχύοντας το παραγωγικό τους δυναμικό με την υλοποίηση εγγειοβελτιωτικών έργων
 • Την εκπόνηση μελετών εγγειοβελτιωτικών έργων
 • Τη βέλτιστη διαχείριση εδαφοϋδατικών πόρων και τη βελτίωση των αρδεύσεων
 • Την αξιοποίηση των χρηματοδοτικών πόρων που αφορούν εγγειοβελτιωτικά έργα
 • Την διάθεση πιστώσεων για την αποκατάσταση ζημιών από πλημμύρες σε συλλογικά εγγειοβελτιωτικά έργα.
 • Τη συμβολή στη διαμόρφωση της ΚΑΠ και στις διακρατικές σχέσεις της χώρας σε θέματα εδαφοϋδατικών πόρων
 • Την αναβάθμιση της τεχνογνωσίας του ανθρώπινου δυναμικού σε θέματα εγγείων βελτιώσεων και την αναβάθμιση της δυνατότητας πρόσβασης στην πληροφόρηση.
 • Την υποστήριξη των φορέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων με την παροχή τεχνικών και νομοτεχνικών οδηγιών
 • Τη συνεχή ποσοτική και ποιοτική παρακολούθηση των επιφανειακών και υπογείων υδάτων σε περιοχές της χώρας με μεγάλο γεωργικό ενδιαφέρον.
 • Την παρακολούθηση χρήσης του αρδευτικού νερού και των συντελεστών αξιοποίησης στα συλλογικά εγγειοβελτιωτικά έργα
 • Την μεταβίβαση για χρήση ερευνητικών γεωτρήσεων που έχουν κατασκευαστεί από το ΥπΑΑΤ
 • Την αειφορία και προστασία του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων.