Βρίσκεστε εδώ: Αγρότης-Επιχειρηματίας Γεωργία Τεύτλα-Ζάχαρη

Νομοθεσία για τη Ζάχαρη & τα Τεύτλα

 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

  • ΥΑ υπ’ αριθμ. 1605/35524/22-03-2016 «Καθορισμός ύψους ενίσχυσης της συνδεδεμένης στήριξης του άρθρου 52 του Καν. (ΕΚ) 1307/2013 του Συμβουλίου, στον τομέα των ζαχαροτεύτλων για το έτος ενίσχυσης 2015»
  • ΦΕΚ υπ'αριθμ 430/24-03-2015 "Καθορισμός λεπτομερειών χορήγησης της συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα των ζαχαροτεύτλων σε εκτέλεση του άρθρου 52, του Κανονισμού (ΕΕ)1307/2013 του Συμβουλίου"
  • ΚΥΑ υπ'αριθμ.38819/01-04-2008 "Καθορισμός διαδικασιών και ελέγχων σε εφαρμογή των Καν. (ΕΚ) 318/06 του Συμβουλίου και 952/06 της Επιτροπής, του τομέα της ζάχαρης" (ΦΕΚ 649/Β/14-4-2008)

ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ

  • Υπ’αριθμ. 49474/17-07-2009 «Διευκρινιστικές οδηγίες για τον έλεγχο παραγωγής και αποθεμάτων στον τομέα της ζάχαρης»
  • Υπ’αριθμ. 52956/04-10-2010 «Διευκρινιστικές οδηγίες για τον έλεγχο παραγωγής και αποθεμάτων στον τομέα της ζάχαρης»
  • Υπ’αριθμ.27608/09-05-2011 «Διευκρινιστικές οδηγίες για τον έλεγχο παραγωγής και αποθεμάτων στον τομέα της ζάχαρης»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΖΑΧΑΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ  (ΚΑΝ 320/2006)
Το πρόγραμμα εφαρμόστηκε και ολοκληρώθηκε

  • ΚΥΑ υπ'αριθμ. 46079/03-06-2008  «Καθορισμός συμπληρωματικών μέτρων χορήγησης της Κοινοτικής ενίσχυσης πρόσθετης διαφοροποίησης του τομέα της ζάχαρης»
  • ΚΥΑ υπ'αριθμ. 46078/03-06-2008  «Καθορισμός συμπληρωματικών μέτρων χορήγησης της Κοινοτικής ενίσχυσης για την καλλιέργεια  ζαχαρότευτλων»
  • Υ.Α. υπ'αριθμ. 30815/17-01-2007  «Κατανομή ποσοστού ενίσχυσης αναδιάρθρωσης ζάχαρης μεταξύ τευτλοκαλλιεργητών και κατόχων μηχανημάτων εξειδικευμένων στην τευτλοκαλλιέργεια»
  • ΚΥΑ υπ'αριθμ. 30807/11-01-2007   «Καθορισμός ποσοστού ενίσχυσης αναδιάρθρωσης στους τευτλοκαλλιεργητές και στους κατόχους μηχανών τευτλοεξαγωγής»

Δ/νση Συστημάτων Καλλιέργειας