Βρίσκεστε εδώ: Αγρότης-Επιχειρηματίας Γεωργία Οπωροκηπευτικά Συμπληρωματικά προσωρινά έκτακτα μέτρα στήριξης για τους παραγωγούς ορισμένων οπωροκηπευτικών

Συμπληρωματικά προσωρινά έκτακτα μέτρα στήριξης για τους παραγωγούς ορισμένων οπωροκηπευτικών

  • Καν.(ΕΕ) αριθ. 2016/921 σχετικά με τη θέσπιση συμπληρωματικών προσωρινών έκτακτων μέτρων στήριξης για τους παραγωγούς ορισμένων οπωροκηπευτικών.
  • ΥΑ αριθ. 3630/87095/28.07.2016 (ΦΕΚ 2413/Β/2016) του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σχετικά με  «Καθορισμός των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2016/921 της Επιτροπής σχετικά με τη θέσπιση συμπληρωματικών προσωρινών εκτάκτων μέτρων στήριξης για τους παραγωγούς ορισμένων οπωροκηπευτικών (ΕΕ L 154, 11-6-2016, σελ. 3) και τροποποίηση της αριθ. 266355/11.02.2009 απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Β’594/01.04.2009), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει)».
  • ΥΑ αριθ. 4148/99295/9.09.2016 (ΦΕΚ 2930/Β/2016) του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σχετικά με  «Δυνατότητα μεταποίησης των αποσυρόμενων προϊόντων τα οποία διατίθενται με δωρεάν διανομή από τους αποδέκτες τους στο πλαίσιο εφαρμογής  του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2016/921 σχετικά με τη θέσπιση συμπληρωματικών προσωρινών έκτακτων μέτρων στήριξης για τους παραγωγούς ορισμένων οπωροκηπευτικών (ΕΕ L 154,11-6-2016, σελ. 3 και τροποποίηση της αρ..3630/87095/28-07-2016 (ΦΕΚ 2413 Β΄) απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων»

 Δ/νση Συστημάτων Καλλιέργειας