Βρίσκεστε εδώ: Αγρότης-Επιχειρηματίας Γεωργία Λιπάσματα Εθνική Νομοθεσία Λιπασμάτων

Εθνική Νομοθεσία Λιπασμάτων

Νόμοι-Προεδρικά Διατάγματα

Αναγγελία Έναρξης  Εμπορίας Λιπασμάτων Α & Β

 • Εγκύκλιος 8636/139418/05-11-14  Εφαρμογή του π.δ. 145/2014 «Καθορισμός του προγράμματος, των φορέων και της διάρκειας της εκπαίδευσης, που απαιτείται να διαθέτει το απασχολούμενο σε επιχειρήσεις παραγωγής και εμπορίας πολλαπλασιαστικού υλικού καλλιεργουμένων φυτικών ειδών και εμπορίας λιπασμάτων προσωπικό, προκειμένου να θεωρείται ισότιμα εκπαιδευμένο με τον υπεύθυνο επιστήμονα των επιχειρήσεων αυτών» (Α΄ 235)
 • Π.Δ. υπ΄αριθ.159 (ΦΕΚ Α΄241/05-11-14) Μερική απασχόληση των υπευθύνων επιστημόνων στις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις παραγωγής και εμπορίας πολλαπλασιαστικού υλικού καλλιεργούμενων φυτικών ειδών και στις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις εμπορίας λιπασμάτων
 • Π.Δ υπ΄αριθ.145 (ΦΕΚ 235/29-10-14) Καθορισμός του προγράμματος, των φορέων και της διάρκειας της εκπαίδευσης, που απαιτείται να διαθέτει το απασχολούμενο σε επιχειρήσεις παραγωγής και εμπορίας πολλαπλασιαστικού υλικού καλλιεργουμένων φυτικών ειδών και εμπορίας λιπασμάτων προσωπικό, προκειμένου να θεωρείται ισότιμα εκπαιδευμένο με τον υπεύθυνο επιστήμονα των επιχειρήσεων αυτών»
 • Εγκύκλιος 5026/62606/13-05-14 Λειτουργία επιχειρήσεων παραγωγής και εμπορίας πολλαπλασιαστικού υλικού καλλιεργουμένων φυτικών ειδών και Λιπασμάτων
 • ΚΥΑ 4166/51687 (ΦΕΚ 1031 Β/25-04-14) Τροποποίηση της αριθ. 9748/100747/1.10.2012 απόφασης «Καθορισμός των προϋποθέσεων και της διαδικασίας της έναρξης άσκησης εμπορίας λιπασμάτων τύπου Α και Β» (Β΄2692/4.10.2012)
 • ΥΑ 9748/100747 (ΦΕΚ 2692/04-10-12) Καθορισμός των προϋποθέσεων και της διαδικασίας της έναρξης άσκησης εμπορίας λιπασμάτων τύπου Α και Β

Διασυνοριακή Εμπορία Λιπασμάτων

 • ΚΥΑ 196033/12 Διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών στην Ελληνική επικράτεια στον τομέα εισροών φυτικής παραγωγής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν.3844/2010

Άδειες Εισαγωγής Λιπασμάτων από τρίτες χώρες & Ελέγχου Λιπασμάτων με την ένδειξη ΕΚ

 • ΥΑ 394199/5924/99 (Β' 1939) Αδειες προσωρινής κυκλοφορίας νέων τύπων λιπασμάτων που δεν φέρουν την ένδειξη «Λίπασμα Ε.Κ»
  • ΥΑ 259821/6925/02 (Β' 668/02) Τροποποίηση της ΥΑ 394199/5224/1999 «Αδειες προσωρινής κυκλοφορίας νέων τύπων λιπασμάτων που δεν φέρουν την ένδειξη Λίπασμα Ε.Κ»
 • Εγκύκλιος 280008/2781/11-03-08 Διακίνηση Λιπασμάτων με την ένδειξη ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΕΚ κοινοτικής παραγωγής ή προέλευσης
 • Εγκύκλιος 5170/140992/15-12-16 Διευκρινίσεις για τον έλεγχο λιπασμάτων που φέρουν την ένδειξη "Λίπασμα Ε.Κ."

Άδειες Κυκλοφορίας Νέων Τύπων Λιπασμάτων

Κυκλοφορία υποπροϊόντων γεωργοκτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων, Εδαφοβελτιωτικών ουσιών, Υποστρωμάτων καλλιεργειών,Ουσιών Βοηθητικών της ανάπτυξης των φυτών και του Διοξειδίου του Άνθρακα για χρήση στη Γεωργία

Αναπροσαρμογή παραβόλων Εμπορίας Λιπασμάτων

Δ/νση Εισροών Φυτικής Παραγωγής