Βρίσκεστε εδώ: Αγρότης-Επιχειρηματίας Γεωργία Λιπάσματα Κοινοτική Νομοθεσία Λιπασμάτων

Κοινοτική Νομοθεσία Λιπασμάτων

 • Καν.(ΕΚ) αριθ. 2003/2003  σχετικά με τα λιπάσματα.
 • Καν.(ΕΚ) αριθ. 885/2004 του συμβουλίου, της 26ης Απριλίου 2004, για την προσαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2003/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.
 • Καν.(ΕΚ) αριθ. 2076/2004 της επιτροπής για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2003/2003 του ΕυρωπαϊκούΚοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τα λιπάσματα με σκοπό την προσαρμογή των παραρτημάτων I και IV στην τεχνική πρόοδο.
 • Καν.(ΕΚ) αριθ. 162/2007 της επιτροπής της 19ης Φεβρουαρίου 2007 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2003/2003 του ΕυρωπαϊκούΚοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τα λιπάσματα με σκοπό την προσαρμογή των παραρτημάτων I και IV στην τεχνική πρόοδο.
 • Καν.(ΕΚ) αριθ. 1107/2008 της επιτροπής της 7ης Νοεμβρίου 2008 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2003/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τα λιπάσματα με σκοπό την προσαρμογή των παραρτημάτων I και IV στην τεχνική  πρόοδο.
 • Καν.(ΕΚ) αριθ. 219/2009 της επιτροπής  της 7ης Νοεμβρίου 2008 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2003/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τα λιπάσματα με σκοπό την προσαρμογή των παραρτημάτων I και IV στην τεχνική  πρόοδο.
 • Καν.(ΕΚ) αριθ. 1020/2009 της επιτροπής  της 28ης Οκτωβρίου 2009 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2003/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τα λιπάσματα, με σκοπό την προσαρμογή των παραρτημάτων I, III, IV και V στην τεχνική πρόοδο.
 • Καν.(ΕΕ) αριθ. 137/16-02-2011  για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2003/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τα λιπάσματα, με σκοπό την προσαρμογή των παραρτημάτων I και IV στην τεχνική  πρόοδο.
 • Καν.(ΕΕ) αριθ. 223/2012 της επιτροπής της 14ης Μαρτίου 2012 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2003/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τα λιπάσματα με σκοπό την προσαρμογή των παραρτημάτων Ι και IV στην τεχνολογική πρόοδο. 
 • Καν.(ΕΕ) αριθ. 463/2013/17-05-13 για την τροποποίηση του καν. (ΕΚ) αριθμ. 2003/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τα λιπάσματα με σκοπό την προσαρμογή των παραρτημάτων Ι, ΙΙ και ΙV στην τεχνολογική πρόοδο.
 • Καν.(ΕΕ) αριθ. 1257/2014/24-11-14 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2003/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τα λιπάσματα, με σκοπό την προσαρμογή των παραρτημάτων I και IV.

 

Δ/νση Εγγείων Βελτιώσεων, Εδαφοϋδατικών Πόρων & Λιπασμάτων