Βρίσκεστε εδώ: Αγρότης-Επιχειρηματίας Γεωργία Καπνός

Αποφάσεις-Κανονισμοί για τον Καπνό

  • ΚΥΑ 67002 (ΦΕΚ Β΄1742/29-11-2006 )   "Μέτρα εύρυθμης λειτουργίας της αγοράς στον τομέα του καπνού."
    • ΚΥΑ 16029 (ΦΕΚ Β΄24/20-01-2011)  Τροποποίηση της με αριθ. 67002 (ΦΕΚ 1742/ Β΄ / 2006) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων που αφορά "Mέτρα εύρυθμης λειτουργίας της αγοράς στον τομέα του καπνού.
  • ΚΥΑ 12194 (ΦΕΚ Β΄2624/08-11-2011) Γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις στο πλαίσιο της Δράσης 1.4. «Αμειψισπορά με ξηρικές καλλιέργειες σε καπνοπαραγωγικές περιοχές» και της Δράσης 2.3 «Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης στην παραγωγή καπνού», του Μέτρου 214 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α) 2007-2013. 
  • ΚΥΑ αριθμ. 238/19130/11-02-2014 (ΦΕΚ Β΄380/18-02-2014) Καθορισμός λεπτομερειών σύναψης των συμβάσεων μελλοντικής πώλησης ακατέργαστου καπνού.
  • ΚΥΑ αριθμ. 593/49825/14-04-2014 (ΦΕΚ Β΄988/22-04-2014) Τροποποίηση της αριθμ. 238/19130/11−2−2014 απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Καθορισμός λεπτομερειών σύναψης των συμβάσεων μελλοντικής πώλησης ακατέργαστου καπνού» (Β΄380/18−02−2014).
  • Υ.Α αριθμ. 1490/38140 (ΦΕΚ Β΄567/08-04-2015)Αναγνώριση Διεπαγγελματικής Οργάνωσης στον τομέα του καπνού. 

Δ/νση  Συστημάτων Καλλιέργειας