Ε. Υποδείγματα Αιτήσεων - Παράβολα

  • ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1: (Αίτηση για εγγραφή στον ΕΚΣΦΜ ενός σκευάσματος που περιέχει μακρο-οργανισμούς οι οποίοι είναι καταχωρημένοι στον ΕΚΜ ή στον κατάλογο του EPPO)
  • ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2: (Αίτηση για εγγραφή στον ΕΚΣΦΜ ενός σκευάσματος που περιέχει μακρο-οργανισμούς οι οποίοι δεν είναι καταχωρημένοι στον ΕΚΜ ή στον κατάλογο του EPPO αλλά απαντώνται (κατάγονται) σε περιοχή του EPPO)
  • ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 3: (Αίτηση για εγγραφή στον ΕΚΣΦΜ ενός σκευάσματος που περιέχει μακρο-οργανισμούς οι οποίοι δεν είναι καταχωρημένοι στον ΕΚΜ ή στον κατάλογο του EPPO, και δεν απαντώνται (κατάγονται) σε περιοχή του EPPO)
  • ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 4: (Υπεύθυνη δήλωση πληρότητας - Λεπτομέρειες υποβολής της αίτησης- Υποχρεώσεις του αιτούντα)
  • ΠΑΡΑΒΟΛΑ
  • ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ και ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΠΑΡΑΒΟΛΩΝ (ΑΔΑ: 7ΤΔ1465ΦΘΗ-ΧΑ9)