Βρίσκεστε εδώ: Αγρότης-Επιχειρηματίας Γεωργία Φυτοπροστασία Γεωργικά Φάρμακα Νομοθεσία-Ανακοινώσεις Φυτοπροστασίας

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΒΙΟΚΤΟΝΑ

  • Εγκύκλιος 1826/22230/25-02-15: Υποχρεώσεις των κατόχων έγκρισης βιοκτόνων σκευασμάτων αρμοδιότητας ΥΠΑΠΕ μετά τη δημοσίευση της έγκρισης μιας δραστικής ουσίας σύμφωνα με τον Κανονισμό των βιοκτόνων (Νο 528/2012)
  • Εγκύκλιος 14153/161087/18-12-14: Εφαρμογή του άρθρου 95 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων, όπως τροποποιήθηκε με τον Κανονισμό Νο 334/2014, στα βιοκτόνα σκευάσματα αρμοδιότητας Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
  • Π.Δ 205/2001 για εγκρίσεις βιοκτόνων τόσο για νέες για την Ευρωπαϊκή Ένωση δραστικές ουσίες όσο και για παλιές οι οποίες έχουν ήδη καταχωρηθεί στο Παρ/μα I, IA και IB και ισχύει μέχρι την 31/08/2013. Από 01/09/2013 θα  ισχύει ο Κανονισμός 528/2012
  • Nόμος 2538/ΦΕΚ Α 242/01-12-1997Τροποποίηση της κείμενης νομοθεσίας για τα γεωργικά & κτηνιατρικά φάρμακα ,ρύθμιση χρεών συνεταιριστικών οργανώσεων & άλλες διατάξεις
  • ΚΥΑ 132428/29.09.09 (ΦΕΚ Β 2110/29-09-09): Καθορισμός απαιτήσεων για την έγκριση Βιοκτόνων Προϊόντων που με βάση το π.δ. 205/2001 (A΄ 160) ανήκουν στους τύπους προϊόντων 8, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 21 και 2
  • ΚΥΑ 4829/52048/03.05.12 (ΦΕΚ 1471/3-05-12), για εγκρίσεις βιοκτόνων τόσο για νέες για την Ευρωπαική Ένωση δραστικές ουσίες όσο και για παλιές οι οποίες δεν έχουν ήδη καταχωρηθεί στο Παρ/μα Ι, ΙΑ και ΙΒ
  • ΚΥΑ 4616/52519/04.05.16 (ΦΕΚ 1367Β/16-05-16): Καθορισμός συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

 

Δ/νση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής