Αρμόδιες Αρχές για τον Έλεγχο των Υπολειμμάτων των Φυτ/κων Προϊόντων

 

Εργαστήρια Ελέγχου Υπολειμμάτων Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων

  1. Εργαστήριο Υπολειμμάτων Γεωργικών Φαρμάκων του Μπενακείου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου (Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς)
  2. Εργαστήριο Υπολειμμάτων Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων του Π.Κ.Π.Φ. & Π.Ε. Θεσσαλονίκης