6)  ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΑΣ ΜΕ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ

1. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ
    ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΓΩΓΗ ΚΑΡΠΩΝ ΑΚΤΙΝΙΔΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΚΙΝΑ.
2. Η εφαρμογή του εν λόγω Πρωτοκόλλου στη χώρα μας γίνεται με την ΚΥΑ 135635/2009 (Β΄ 2614) «Καθορισμός των φυτοϋγειονομικών όρων εξαγωγής, στη      Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας, νωπών καρπών ακτινιδίων που κατάγονται από ορισμένες περιοχές της Χώρας.»
3. Κατευθυντήριες οδηγίες για την εφαρμογή της ΚΥΑ 135635/2009 (Β΄ 2614)