3)   ΕΘΝΙΚΗ ΦΥΤΟΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ (ΔΕΝ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΕ) 

3.1 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ

3.1.1 KYA 264074 -2009 B607 Τέλη ISPM15

3.1.2 KYA 264074 -2009 B607-Πρόσθετα τέλη 
3.1.3 KYA 289666-2008 B1159-Κανονικό ωράριο