Αρμόδιες Αρχές

  • Καθορισμός αρμοδίων αρχών και αρμοδιοτήτων για την εφαρμογή του Ν.4036/2012 (ΦΕΚ Α' 8) σχετικά με τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις (11324/11317/01.11.12 ΦΕΚ Β' 3225/04.12.12)(08.03.13)
  • Τροποποίηση της με αριθ. 11324/113170/01.11.12 απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με θέμα “Καθορισμός αρμοδίων αρχών και αρμοδιοτήτων για την εφαρμογή του ν.4036/2012 (ΦΕΚ Α΄8) σχετικά με τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις ΦΕΚ Β΄3225” (4211/48456/20-04-2016 ΦΕΚ Β΄1284/05.05.16).
  • Μητρώο Ελεγκτών Γεωργικών Φαρμάκων

Δ/νση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής