Βρίσκεστε εδώ: Αγρότης-Επιχειρηματίας Γεωργία Αμπέλι-Σταφίδα-Οίνος-Αλκοολούχα-Ξύδι Πρόγραμμα Μικρών Νησιών Αιγαίου Πελάγους για το Αμπέλι

Πρόγραμμα Μικρών Νησιών Αιγαίου Πελάγους για το Αμπέλι

 

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

  • Καν. (ΕΕ) 229/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Μαρτίου 2013, σχετικά με τον καθορισμό ειδικών μέτρων για την γεωργία στα μικρά νησιά του Αιγαίου και γα την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) 1405/2006 του Συμβουλίου
  • Κανονισμός (ΕΚ)1914/06 της Επιτροπής για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1405/2006 του Συμβουλίου σχετικά με τον καθορισμό ειδικών μέτρων για τη γεωργία στα μικρά νησιά του Αιγαίου


ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

  • ΚΥΑ 1553/43506/10-04-2012 Καθορισμός των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των Κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1405/2006 του Συμβουλίου και 1914/2006 της Επιτροπής, σχετικά με την εφαρμογή του Προγράμματος Στήριξης των μικρών νησιών του Αιγαίου Πελάγους. (ΦΕΚ Β’ 1110/10-04-1012).

Δ/νση Παραγωγής & Αξιοποίησης Προϊόντων Δενδροκηπευτικής
(Τμήμα Αμπέλου & Ξηρών Καρπών)