Βρίσκεστε εδώ: Αγρότης-Επιχειρηματίας Γεωργία Δημητριακά Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία για τα Δημητριακά

Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία για τα Δημητριακά

 

 ΕΝΙΑΙΑ ΚΟΙΝΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ

Α. Κοινοτική νομοθεσία

  • ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 17ης Δεκεμβρίου 2013 για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 922/72, (ΕΟΚ) αριθ. 234/79, (ΕΚ) αριθ. 1037/2001 και (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου.
  • ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) του Συμβουλίου 1307/2013 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 17ης Δεκεμβρίου 2013 περί θεσπίσεως κανόνων για άμεσες ενισχύσεις στους γεωργούς βάσει καθεστώτων στήριξης στο πλαίσιο της Κοινής γεωργικής πολιτικής και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 637/2008 και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 του Συμβουλίου. 

Β. Εθνική Νομοθεσία

Β.1. Προαιρετική Συνδεδεμένη Στήριξη από το 2015 – Δημητριακά

Δ/νση Συστημάτων Καλλιέργειας