Βρίσκεστε εδώ: Αγρότης-Επιχειρηματίας Βιολογική Γεωργία-Κτηνοτροφία Εθνική Νομοθεσία Βιολογικών Προϊόντων

Εθνική Νομοθεσία Βιολογικών Προϊόντων

 

ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ ΦΥΤΙΚΗΣ & ΖΩΪΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ

 • Τροποποίηση της αριθ. 2289/161795/19-12-2014 απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ''Συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής του άρθρου 92β του Κανονισμού (ΕΚ)889/2008 της Επιτροπής, όσον αφορά τη δημοσίευση πληροφοριών των επιχειρήσεων που είναι ενταγμένες στο σύστημα ελέγχου του Κανονισμού (ΕΚ) 834/2007 του Συμβουλίου'' (Β' 3464/23.12.2014)
 • ΥΑ αριθμ.2289/161795/19-12-2014(ΦΕΚ 3464 Β) «Συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής του άρθρου 92β του Κανονισμού (ΕΚ)889/2008 της Επιτροπής, όσον αφορά τη δημοσίευση πληροφοριών των επιχειρήσεων που είναι ενταγμένες στο σύστημα ελέγχου του Κανονισμού (ΕΚ) 834/2007 του Συμβουλίου»
 • Εγκύκλιος αριθμ. 1973/138399/12-11-13 Εισαγωγή προϊόντων βιολογικής προέλευσης από Τρίτες Χώρες
 • ΥΑ αριθμ. 563/34310/22-03-2012 "Τροποποίηση της Υπουργικής Απόφασης αριθμ.350888/01-12-2008 (ΦΕΚ 2520 Β) Έγκριση του φορέα με την επωνυμία <<ΝΑΟΥΜ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΚΟΥΝΤΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ο.Ε.>>,με δ.τ. <<GMCERT>>, ως Οργανισμού Ελέγχου και Πιστοποίησης προϊόντων βιολογικής γεωργίας όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, για επέκταση του πεδίου δραστηριότητας του Φορέα στα ζώα υδατοκαλλιέργειας και φύκια"  (Β' 1129)(26.04.12)
 • ΥΑ αριθμ.296851/21-06-07 (ΦΕΚ 1114 Β)  Λεπτομέρειες εφαρμογής της Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ) υπ. αριθ. 245090/11-01-2006 (ΦΕΚ 157 Β)
 • ΥΑ αριθμ.336650/22-12-06 (ΦΕΚ 1927 Β)  Λεπτομέρειες εφαρμογής της Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ) υπ. αριθ. 245090/11-01-2006  (ΦΕΚ 157 Β)
 •  ΚΥΑ αριθμ.245090/11-01-2006 (ΦΕΚ 157 Β)  Καθορισμός συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του Καν. 2092/91

ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ  ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ  ΖΩΪΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ

 • Εγκύκλιος αριθμ. 970/59453/17-05-13 Οδηγίες σχετικά με τη διαδικασία έγκρισης εισαγωγής σμήνους μη βιολογικών νεοσσών που προορίζονται α) για κρεοπαραγωγή και β) για αυγοπαραγωγή, βάσει του άρθρου 22 παρ.2 περ.β), Καν. (ΕΚ) αρ. 834/07 του Συμβουλίου και του άρθρου 42, Καν. (ΕΚ) αρ. 889/08 της Επιτροπής
 • ΥΑ αριθμ. 95767/06-08-2010 ¨Βασικές και πρόσθετες διατάξεις άσκησης της βιολογικής Υδατακαλλιέργειας στα πλαίσια των Καν. (ΕΚ)834/2007  του Συμβουλίου και Καν. (ΕΚ)710/2009 της Επιτροπής¨ (ΦΕΚ 1343 Β)
 • ΥΑ αριθμ. 239343/23-02-2010 "Καθορισμός εθνικών κανόνων βιολογικής παραγωγής πουλάδων για παραγωγή αυγών" (ΦΕΚ 233 Β')
 • ΥΑ αριθμ. 305814/18.07.2008  Τροποποίηση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ) υπ'αριθμ. 335273/6.11.2007 "Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή παρεκκλίσεων του Κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91 για τη βιολογική κτηνοτροφία, λόγω καταστροφικών πυρκαγιών, σε πυρόπληκτες περιοχές" (21.07.2008)
 • ΚYA αριθμ. 335273 (ΦΕΚ Β'2157/06-11-2007) "Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή παρεκκλίσεων του Κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91 για τη βιολογική κτηνοτροφία, λόγω καταστροφικών πυρκαγιών, σε πυρόπληκτες περιοχές"
 • ΚΥΑ αριθ. 245243/22.5.2006 "Τροποποίηση της υπ΄αριθ. 245100/6.2.2006 ΚΥΑ " Αναγκαία συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής του Σημείου 3.7, όπως ισχύει , του Μέρους Β΄ του παραρτήματος Ι του καν. ΕΟΚ υπ΄ αριθ. 2092/91 του Συμβουλίου, όσον αφορά την κατά παρέκκλιση έγκριση εισαγωγής πουλάδων, σε βιολογική μονάδα παραγωγής αυγών ηλικίας μέχρι και 18 εβδομάδων που δεν έχουν εκτραφεί βιολογικά"" ( ΦΕΚ Β΄652-24.5.2006) (01.06.2006)
 • ΚΥΑ αριθ. 245100/06-02-2006 ΅Αναγκαία συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής του Σημείου 3.7, όπως ισχύει, του Μέρους Β του Παραρτήματος Ι του καν. (EOK) αριθ. 2092/91 του Συμβουλίου, όσον αφορά την κατά παρέκκλιση έγκριση εισαγωγής   πουλάδων, σε βιολογική μονάδα παραγωγής αυγών, ηλικίας μέχρι και 18 εβδομάδων που δεν έχουν εκτραφεί βιολογικά΅  (ΦΕΚ B177/13-02-2006).

ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ  ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ  ΦΥΤΙΚΗΣ  ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ 

 • ΚΥΑ 295191/22-4-2009 (ΦΕΚ 756Β/24-4-2009). Καθορισμός συμπληρωματικών μέτρων για τη χρήση πολλαπλασιαστικού υλικού στη βιολογική γεωργία σε εφαρμογή των Κανονισμών (ΕΚ) 834/07 και (ΕΚ) 889/08, όπως αυτοί κάθε φορά ισχύουν.                                                                                                 
Δ/νση Συστημάτων Ποιότητας Βιολογικής Παραγωγής &
Γεωγραφικών Ενδείξεων