Βρίσκεστε εδώ: Αγρότης-Επιχειρηματίας Κτηνοτροφία Ζώντα Δίθυρα Μαλάκια & Αλιεύματα

Εθνικός Κατάλογος Κατηγοριοποιημένων Περιοχών Παραγωγής ΖΔΜ (National List of Classified Production areas of LBM)   (22.11.16)

Κατευθυντήριες Οδηγίες για την Κατηγοριοποίηση και Παρακολούθηση των Περιοχών Παραγωγής /Μετεγκατάστασης Ζώντων Δίθυρων Μαλακίων

Εγχειρίδιο για τον Μικροβιολογικό Έλεγχο των Περιοχών Παραγωγής Δίθυρων Μαλακίων

Τροποποίηση εγκυκλίου για το νέο έγγραφο καταγραφής Ζώντων Δίθυρων Μαλακίων - Διευκρινίσεις
Διαβίβαση νέου τύπου εγγράφου καταγραφής Ζώντων Δίθυρων Μαλακίων
Διευκρινίσεις για τα όρια Azadinium
Διευκρινίσεις επί θεμάτων παρακολούθησης Περιοχών Παραγωγής ΖΔΜ
Διευκρινίσεις για διαχείριση αποτελεσμάτων σε σχέση με τη διευρυμένη αβεβαιότητα

Επεξεργασία Μικροβιολογικών Αποτελεσμάτων ΖΔΜ Έτος 2015
Επεξεργασία Μικροβιολογικών Αποτελεσμάτων ΖΔΜ Έτος 2014

Οδηγίες Δειγματοληψίας νερού για έλεγχο τοξινοπαραγωγού φυτοπλαγκτού

Οδηγίες Δειγματοληψίας για θαλάσσιες βιοτοξίνες