Βρίσκεστε εδώ: Αγρότης-Επιχειρηματίας Κτηνοτροφία Μέλισσες – Μέλι Ενισχύσεις Μελισσοκομίας Μέτρα Στήριξης για τα Μικρά Νησιά του Αιγαίου

Μέτρα Στήριξης για τα Μικρά Νησιά του Αιγαίου

 ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Βασικός ΚανονισμόςΚαν. (ΕΕ) αριθ. 229/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου σχετικά με τον καθορισμό ειδικών μέτρων για τη γεωργία στα μικρά νησιά του Αιγαίου και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1405/2006 του Συμβουλίου (L78/20.3.2013).
Εκτελεστικός Κανονισμός της Επιτροπής 

Καν. (ΕΕ) αριθ. 181/2014 της Επιτροπής για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 229/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου της 13ης Μαρτίου 2013 σχετικά με τον καθορισμό ειδικών μέτρων για τη γεωργία στα μικρά νησιά του Αιγαίου (L63/4.3.2014).

 • Διορθωτικό στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 181/2014 της Επιτροπής, της 20ής Φεβρουαρίου 2014, για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 229/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τον καθορισμό ειδικών μέτρων για τη γεωργία στα μικρά νησιά του Αιγαίου
Κατ'εξουσιοδότηση Κανονισμός της ΕπιτροπήςΚαν. (ΕΕ) αριθ. 178/2014  της Επιτροπής για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 229/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου της 13ης Μαρτίου 2013 σχετικά με τον καθορισμό ειδικών μέτρων για τη γεωργία στα μικρά νησιά του Αιγαίου (L63/4.3.2014).

ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

 ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΙ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΑΛΑΚΤΟΣ

ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΙ

 Κύριες αποφάσεις και τροποποιητικές/συμπληρωματικές 
 • 321815/29-08-2007 Κοινή Υπουργική Απόφαση «Λεπτομέρειες εφαρμογής για τον καθορισμό διαδικασιών και δικαιολογητικών, σχετικά  με τον εφοδιασμό των μικρών νησιών του Αιγαίου Πελάγους με ορισμένα γεωργικά προϊόντα» (ΦΕΚ Β΄, 1773/4-09-2007).
 Καταργημένες διατάξεις
 • 280487/26-05-2005 Κοινή Υπουργική Απόφαση "Καθορισμός διαδικασιών και δικαιολογητικών για την πληρωμή των εφοδιασμών με ορισμένα γεωργικά προϊόντα των μικρών νησιών του Αιγαίου Πελάγους (ΦΕΚ Β' 742/1-06-2005)

ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ

 Κύριες αποφάσεις και τροποποιητικές/συμπληρωματικές 
 • 295610/ΑΑ 687/24-05-2007 Κοινή Υπουργική Απόφαση «Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή του Κοινοτικού καθεστώτος όσον αφορά τις ενισχύσεις για την βελτίωση της παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας στα μικρά νησιά του Αιγαίου Πελάγους, σε εφαρμογή των Καν.(ΕΚ)1405/2006 του Συμβουλίου και Καν.(ΕΚ)1914/2006 της Επιτροπής» (ΦΕΚ Β’ 897/6-06-2007)
  • 1507/67082/03-06-2013 Υπουργική Απόφαση «Τροποποίηση της καταληκτικής ημερομηνίας καταβολής ενισχύσεων της υπ’ αριθμ. 295601/ΑΑ687/24.05.2007 κοινής υπουργικής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής ανάπτυξης και Τροφίμων «Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή του Κοινοτικού καθεστώτος όσον αφορά τις ενισχύσεις για την βελτίωση της παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας στα μικρά νησιά του Αιγαίου Πελάγους, σε εφαρμογή των Καν.(ΕΚ)1405/2006 του Συμβουλίου και Καν(ΕΚ)1914/2006 της Επιτροπής (ΦΕΚ Β’ 897)» (ΦΕΚ Β΄1367/05-06-2013)
  • 580/35912/30-03-2015 Κοινή Υπουργική Απόφαση «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 687/295610/24−05−2007 απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων περί συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του Κοινοτικού καθεστώτος όσον αφορά τις ενισχύσεις για την βελτίωση της παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας στα μικρά νησιά του Αιγαίου Πελάγους». (ΦΕΚ Β΄625/15-04-2015)

 ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ

 • Απόφαση αριθμ. 2031/138088/03-11-14. Έγκριση των αναπροσαρμοσμένων προγραμμάτων πρωτοβουλιών των μελισσοκομικών συνεταιρισμών που δραστηριοποιούνται στα μικρά νησιά του Αιγαίου Πελάγους για το έτος 2014.

ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 

Κύριες αποφάσεις και τροποποιητικές/συμπληρωματικές 
 • 1553/43506/06-04-2012 Κοινή Υπουργική απόφαση «Καθορισμός των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των Κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1405/2006 του Συμβουλίου και 1914/2006 της Επιτροπής, σχετικά με την εφαρμογή του Προγράμματος Στήριξης των μικρών νησιών του Αιγαίου Πελάγους». (ΦΕΚ Β’ 1110/10-04-2012)
  • 3517/92021/07-09-2012 Κοινή Υπουργική Απόφαση «Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 1553/43506/6-04-2012 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης,   Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Καθορισμός των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των Κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1405/2006 του Συμβουλίου και 1914/2006 της Επιτροπής, σχετικά με την εφαρμογή του Προγράμματος Στήριξης των μικρών νησιών του Αιγαίου Πελάγους» (ΦΕΚ Β’ 1110/10.04.2012).  (ΦΕΚ Β’ 2599/25.09.2012)
  • 1379/27222/04-03-2013 Κοινή Υπουργική Απόφαση «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 1553/43506/6-04-2012 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης,   Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Καθορισμός των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των Κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1405/2006 του Συμβουλίου και 1914/2006 της Επιτροπής, σχετικά με την εφαρμογή του Προγράμματος Στήριξης των μικρών νησιών του Αιγαίου Πελάγους» (Β’ 1110), όπως αυτή συμπληρώθηκε με την αριθ. 3517/92021/7.9.2012 (Β’ 2599) όμοια απόφαση». (ΦΕΚ Β’ 595/14-03-2013)
  • 1876/38970/03-04-2015 Υπουργική Απόφαση «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 1553/43506/6−04−2012 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Καθορισμός των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των Κανονισμών (ΕΚ) αριθμ. 1405/2006 του Συμβουλίου και 1914/2006 της Επιτροπής, σχετικά με την εφαρμογή του Προγράμματος Στήριξης των μικρών νησιών του Αιγαίου Πελάγους». (ΦΕΚ Β΄542/06-04-2015)
 Καταργημένες διατάξεις
 • 297060/25-05-2007 Κοινή Υπουργική Απόφαση "Χορήγηση οικονομικών ενισχύσεων σε τοπικής σημασίας αγροτικά προϊόντα Φυτικής Παραγωγής στα Μικρά νησιά του Αιγαίου Πελάγους. (ΦΕΚ Β' 916/8-06-2007)
 • 283601/18-03-2008 ΚΥΑ Τροποποίηση-συμπλήρωση της υπ' αριθμ. 297060/25-05-2007 Κοινή Υπουργική Απόφαση "Χορήγηση οικονομικών ενισχύσεων σε τοπικής σημασίας αγροτικά προϊόντα Φυτικής Παραγωγής στα Μικρά νησιά  του Αιγαίου Πελάγους  Β' 916". (ΦΕΚ Β' 549/31-03-2008)
 • 323905/18-09-2009 Κοινή Υπουργική Απόφαση "Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 297060/25.5.2007 Απόφασης Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων "Χορήγηση οικονομικών ενισχύσεων σε τοπικής σημασίας αγροτικά προϊόντα Φυτικής Παραγωγής στα Μικρά νησιά του Αιγαίου Πελάγους (Β' 916), όπως τροποποιήθηκε-συμπληρώθηκε με την υπ' αριθμ. 283601/18-03-2008 όμοια απόφαση. (ΦΕΚ 549)", (ΦΕΚ Β' 2065/24-09-2009)

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΤΥΡΙΩΝ 

Κύριες αποφάσεις και τροποποιητικές/συμπληρωματικές 
 • 328609/28-09-2009 Κοινή Υπουργική Απόφαση «Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή του  Κοινοτικού καθεστώτος, όσον αφορά την ενίσχυση της τοπικής παραγωγής γάλακτος που προορίζεται για την παραγωγή παραδοσιακών τυριών στα μικρά νησιά του Αιγαίου Πελάγους – Καν. (ΕΚ)1405/2006 του Συμβουλίου». (ΦΕΚ Β’ 2117/20-09-2009)
  • 1723/117200/18-09-2014 Κοινή Υπουργική Απόφαση «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 328609/28-9-2009 απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων περί συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του  Κοινοτικού καθεστώτος, όσον αφορά την ενίσχυση της τοπικής παραγωγής γάλακτος που προορίζεται για την παραγωγή παραδοσιακών τυριών στα μικρά νησιά του Αιγαίου Πελάγους – Καν. (ΕΚ)1405/2006 του Συμβουλίου». (ΦΕΚ Β’ 2568/26-09-2014)
  • 187063/11-10-2011 Κοινή Υπουργική Απόφαση «Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 328609/28−09−2009 (Β΄2117) απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων περί συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του Κοινοτικού καθεστώτος, όσον αφορά την ενίσχυση της τοπικής παραγωγής γάλακτος που προορίζεται για την παραγωγή παραδοσιακών τυριών στα μικρά νησιά του Αιγαίου Πελάγους – Καν. (ΕΚ) 1405/2006 του Συμβουλίου». (ΦΕΚ Β'2325/17.10.2011)

 • 242466/10-02-2010 Υπουργική Απόφαση «Λεπτομέρειες εφαρμογής τηςυπ’ αριθμ. 328609/ 28-09-2009 ΚΥΑ «Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή του  Κοινοτικού καθεστώτος, όσον αφορά την ενίσχυση της τοπικής παραγωγής γάλακτος που προορίζεται για την παραγωγή παραδοσιακών τυριών στα μικρά νησιά του Αιγαίου Πελάγους – Καν. (ΕΚ)1405/2006 του Συμβουλίου» και των κανονισμών Καν(ΕΚ)1405/2006 του Συμβουλίου και Καν(ΕΚ) 1914/2006 της Επιτροπής». (ΦΕΚ Β’ 138/11-02-2010)
  • 7/3325/14-01-2015 Υπουργική Απόφαση «Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 242466/10-2-2010 υπουργικής απόφασης περί λεπτομερειών εφαρμογής της υπ’ αριθμ. 328609/28-09-2009 κοινή υπουργική  απόφαση «συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή του  Κοινοτικού καθεστώτος, όσον αφορά την ενίσχυση της τοπικής παραγωγής γάλακτος που προορίζεται για την παραγωγή παραδοσιακών τυριών στα μικρά νησιά του Αιγαίου Πελάγους – Καν. (ΕΚ)1405/2006 του Συμβουλίου» και των κανονισμών Καν(ΕΚ)1405/2006 του Συμβουλίου και Καν(ΕΚ) 1914/2006 της Επιτροπής». (ΦΕΚ Β’ 103/20-01-2015)